Det har vært en del avisoppslag de seneste dagene rundt tapte Nav anbud i Nordland. Anbud på til sammen 270 millioner fellesskaps kroner er i spill. Av til sammen 18 anbud går nå 14 av disse ut av landsdelen.

I media framstilles det som om de lokale bedriftene ber Nav Nordland om særbehandling, og Nav Nordland svarer også i AN på en måte som gir et inntrykk av at noen ber Nav forfordele lokale kompetanse bedrifter innenfor arbeidsmarkeds område.

Dette er en total skivebom i forhold til hva vår sak dreier seg om.

Vår oppfatning er at Nav Nordland har satt sammen ulike anbudsteam som ikke har vært samordnet i sin tilnærming til kvalitet, og at anbudsprosessen derfor har fått preg av bingo spill. En stor andel av tiltakspengene havner nå derfor ut av landsdelen, og konsekvensene av dette er at leverandørene i Nordland må nå si opp kompetansepersonell, ta ned drift og sette arbeidstakere på gata.

Det skjer samtidig som dagens lokale leverandører leverer svært gode formidlingstall til Nav, all time high på antall jobbsøkere ut i arbeid og utdanning.

Når det kommer til forvaltning av fellesskapets ressurser og verdier kan det synes som om den fremste oppgaven Nav Nordland tar på seg er å sikre at utenbys aktører har fritt spillerom inn i en offentlig pengebinge. Det som har skjedd er at noen få selskap med adresse Oslo og Trondheim har vunnet 85 % av anbudene i Nordland i 2020. Gjennomgangsmelodien er lav inngangspris, kvalitet som passer en digital leveranseverden, null kunnskap om lokale forhold og svært tvilsom finansiell base for leveranse i Nordland.

Attføring har de senere årene blitt et attraktivt satsingsområdet for private aktører, ganske enkelt fordi inngangsbarrierene er lave og Nav som system synes å ha svært mangelfull evne og kompetanse til å foreta reelle vurderinger rundt finansiell status, og herav leveransekvalitet. Anbud trades som verdipapirer, og mange private aktører pynter seg og laster inn store volum anbud for så å legge seg selv ut for salg. Konsekvensen er at antallet tilbydere i dette markedet går ned, vi får større konsentrasjoner av makt og kapital, og staten oppnår det stikk motsatte av hva man en gang oppga som motivasjon til å anbudsutsette dette viktige samfunnsområdet. Det meldte mangfoldet av leverandører uteblir.

Nav Nordland synes for meg å være i klar utakt med sine egne lokale kontorer, men i denne saken er man ikke opptatt av å involver de lokalt ansatte. Byråkratene i Håkon 7 g. i Bodø er kun opptatt av å please direktoratet, Nav sentralt.

Nav Troms organiserte samme anbudsrunde helt motsatt av Nav Nordland, her var lokale kontorer sterkt medvirkende når valg av leverandører ble foretatt. Og resultatet i Troms er at mange lokale aktører vant fram, fordi man her verdsatte lokal kunnskap, lokal leveranse tyngre ved sluttforhandling. Måten Nav Nordland har organisert dette på anser jeg som en klar svakhet ved selve prosessen.

Videre har man i Nav Nordland klart det kunststykket å sette sammen to team, ett innen hvert av anbudsområdene Avklaring og Oppfølging, og som ikke maktet å samordne inntrykkene.

Kvalitet som kriterium vektes 70 % i begge anbudene, design og spørsmål er helt likelydende. Vilkårligheten slår inn når man på samme spørsmål får full score hos det ene teamet, hos det andre er det vesentlige trekk, og der utfallet er tapt anbud. Dette kalles i min verden bingo, eller som en kompis av meg sa « dette er jo det samme som Joker Nord».

I den samme perioden som vi taper et anbud på kvalitet har Galvano Kompetanse gjennomgått ISO 9001 sertifisering, ansatt egen kvalitetskoordinator, økt alle målbare resultater på gjennomstrømming av jobbsøkere ut i arbeid og utdanning.

Vi har tapt anbudet, vi skal tilpasse oss, ta ned bemanning og fortsette å levere tjenester til Nav Nordland, på de områder som står igjen.

MEN det er selvsagt med en sterk bismak i kjeften når våre 300 aktive samarbeidsbedrifter i indre Salten, ikke ble verdsatt høyere fordi «anbudsdesignet ikke tillater at det gis merverdi». Imaginære markedsstrategier gir lik score som et aktivt bedriftsnettverk. Det er bedriftsnettverket som er den virkelige verden, der vi utplasserer våre jobbsøkere, et nettverk vi selv har bygd opp over flere tiår, men som Nav Nordland ikke ser merverdi i. Dette er direkte tragikomisk, dessverre får det grimme utslag.

Det som er kjipt er at alle forstår at et anbudssystem som følges kaldt og kynisk av et byråkrati som har definert seg selv som løsrevet fra lokal kontekst, vil skape en dysfunksjonalitet i form av svært lave inngangsbarrierer for nært sagt «hvem som helst». Jeg velger å kalle en del av de selskapene som leverer anbud over hele landet som «syntetiske leverandører» med i all hovedsak «min side» løsninger overfor sluttbruker, dvs. våre lokale jobbsøkere. I en slik verden betyr ikke lokal kunnskap, lokal infrastruktur, lokale bedriftsnettverk og lokale kompetansearbeidsplasser noen ting.

I dette bildet har nå Nav Nordland inntatt en posisjon der man opptrer som en blind utøver av direktoratets formkrav, uten evne til å selv gjøre egne vurderinger. Parrer man dette så med svak skjønnsutøvelse, feilvurderinger og blind lydighet, så står vi igjen med et resultat der man med et skuldertrekk passivt bivåner at en hel leverandørnæring sendes inn i en avviklings/nedskalerings prosess.

Det er åpenbart for alle aktører at et bortfall av så store kontrakter, medfører nedskalering og i verste fall opphør av virksomheten. Dette har Nav Nordland en ganske så kald byråkratisk tilnærming til,

Det vi nå aller mest behøver er et Nav Nordland med en ledelse som i større grad tar inn over seg at man kan ikke over tid operere som om en er frakoblet fra det samfunnet man er en del av, og hele tiden skjule sine valg og manko på lokale strategier bak et direktoratets slør. Da kan vi like godt styres direkte fra Oslo S, og spare de kostnadene som ligger et overflødig regionalt byråkrati.

Kanskje skulle vi sette Nav Nordland ut på anbud?