Ikke holdbar praksis er tittelen på lederen i AN 09.02.21 med referanse til Dagens Næringsliv. Etter gjennomlesning kan det se ut som vi i Nav ikke stiller krav til arbeidssøkerne i disse koronatider. Nav stiller selvsagt krav og vi ønsker å klargjøre hva som er vår praksis og hva vi gjør overfor både arbeidsgivere og arbeidstakere for at det skal bli en god jobbmatch.

Dialog med arbeidsgiver

Nav Nordland forstår Rydlands reaksjon på at han enten ikke får tak i arbeidssøkerne på listene fra oss eller at de ikke er interessert i jobben som tilbys. Her er det viktig at vi i Nav gjør en god jobb med å gjøre det klart for alle arbeidssøkere at de har plikt til å være tilgjengelige, til å ta telefonen og til å ta arbeid, og at vi leverer fra oss lister med de mest kompetente arbeidssøkerne som vi finner. Nav er helt avhengig av å få tilbakemelding fra arbeidsgiver om hvem som takker nei for å finne andre aktuelle arbeidssøkere, og for å kunne vurdere behov for en eventuell reaksjon. Det er svært viktig for oss at vi forstår behovet til arbeidsgiverne og at vi har en god relasjon i dette samarbeidet. Den akutte krisen som nå oppleves i fiskeindustrien kan vi løses sammen, og Nav vil bistå så godt som mulig i dette samarbeidet. På lengre sikt stiller vi i Nav gjerne opp for å løse tilgang til mer stabil arbeidskraft ved å være mer i forkant med for eksempel kvalifiserende tiltak.

Permitterte har et ansettelsesforhold

I disse koronatider med svært mange ledige nasjonalt har det vært viktig å sikre at brukerne får den ytelsen de har krav på. Dernest er det viktig å koble arbeidssøker til arbeidsgiver som har behov for arbeidskraft. Vi ønsker først og fremst å finne motiverte medarbeiderne med den kompetanse arbeidsgiver har behov for, til de stillingene virksomhetene melder inn til oss. Vi skal også være tydelige på at det forventes at en er reell og aktiv jobbsøker, hvis ikke kan en miste retten til dagpenger. Det må legges til at når en er permittert, har en fremdeles et ansettelsesforhold til sin arbeidsgiver, noe som må tas hensyn til ved avveining om en kan ta imot tilbud om jobb andre steder. Dette er vurdert når en står på en avklart liste som sendes arbeidsgiver.

Navs mål er å bidra til å få folk i jobb

I Nordland har vi arbeidssøkere som er interesserte i jobb i fiskerinæringen. Det primære virkemiddelet for å bidra til geografisk og/eller yrkesmessig mobilitet er å motivere den enkelte til å ta jobb andre steder, eller i andre næringer. På denne måten kan arbeidssøkere ta beslutningen om å jobbe et annet sted og over noe tid foreta de tilpasninger som er nødvendig av hensyn til familien og når det gjelder pendling og ev. flytting. Flere har fått jobb innen fiskeri etter grensene ble stengt; 50 personer så langt via oss i Nav, flere oppdrag jobbes det med og mange har selv fått jobb etter å ha tatt direkte kontakt med bedriftene. I media har vi jo hørt mange gode eksempler på interesserte og motiverte arbeidssøkere som har fått jobb innenfor fiskeri nå når grensene midlertidig er stengt. Vi mener dette er den beste løsningen for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Opphør av dagpenger

Brukere med dagpenger kan oppleve et opphør av disse som følge av enten stans, tidsbegrenset bortfall eller utestenging. Stans kan skje som følge av en rekke årsaker. En vanlig årsak til stans er at en ikke lenger er reell arbeidssøker, eksempelvis fordi man ikke følger opp jobbsøking, registrerer CV eller på annet vis er tilgjengelig ovenfor arbeidsgivere og/eller Nav. Med reell arbeidssøker menes som hovedregel at en villig og i stand til å ta arbeid i et bredt spekter av bransjer i hele Norge, og både på heltid og deltid. I tillegg stilles det krav til at arbeidssøkere skal kunne delta på arbeidsmarkedstiltak i Navs regi, samt møte etter innkalling hos Nav.