Dette utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken, og fylket har sammen med Troms og Finnmark landets laveste ledighet. Landet som helhet har 2,4 prosent helt ledige.

Tar vi med delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak var det totalt 4.109 arbeidssøkere i Nordland i september. Dette er en nedgang på 3,8 prosent fra forrige måned, og utgjør totalt 3,3 prosent av arbeidsstyrken, opplyser NAV.

Kompetanse

I september var det 102 av totalt 2.019 arbeidssøkende dagpengemottagere (5,1 prosent) som tok utdanning eller kurs i kombinasjon med å være arbeidssøker. Andelen som deltar på kurs og utdanning er lavest blant dem med grunnskole eller videregående skole som høyeste utdanning, ifølge tallene fra NAV.

NAVs bedriftsundersøkelse for 2021 viser at bedriftene i Nordland kunne ansatt 3.000 flere om de fant personer med rett kompetanse.

Dette gir en god indikasjon på at kompetanseheving kan være en vei ut av arbeidsledigheten, mener NAV.

Fra 1. oktober 2021 er det nye regler for dagpengemottakere som vil kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring.

Formålet med de nye reglene er:

 Gjøre regelverket enklere, sammenlignet med regelverket som gjaldt før pandemien.

 Gjøre det enklere for personer på grunnskole, videregående skole, samt fagskole, å kombinere utdanningen eller opplæringen med dagpenger.

 Øke antallet som kombinerer dagpenger med utdanning eller opplæring.

- NAV oppfordrer flere til å undersøke mulighetene til å øke sin kompetanse kombinert med å være arbeidssøker, sier Cathrine Stavnes, direktør for NAV Nordland.

Pandemien har medført at tilgangen på fagarbeidere fra utlandet har vært innskrenket.

- Stort behov

Flere bransjer har som følge av dette hatt store rekrutteringsproblemer. NAVs bedriftsundersøkelse i vår viste at nordlandsbedriftene kunne ansatt 3.000 flere om de fant arbeidssøkere med rett kompetanse. I september ble det registrert 1.781 ledige stillinger i Nordland. NAV ser nå at flere og flere arbeidsgivere og bransjeorganisasjoner tenker alternativt rundt rekruttering for å møte behovet for kompetent arbeidskraft.

Arbeidsgiverundersøkelsen som NAV publiserte onsdag viste at hele 92 prosent av virksomhetene kjenner seg i stor grad igjen i påstanden «vi tar samfunnsansvar ved å ta sosiale hensyn utover det lovpålagte», og 94 prosent har ansatte som i stor grad er positive til at virksomheten tar samfunnsansvar.

Bedriftene er i større grad villige til å ansette personer hvor rett motivasjon for jobben er det viktigste og hvor langsiktig kompetanseheving i bedrift er veien å gå for å skape kvalifisert arbeidskraft.

- Med det store behovet for arbeidskraft i flere bransjer i Nordland, samtidig som det er få arbeidssøkere, oppfordrer vi flere arbeidsgivere til å ansette personer med tilretteleggingsbehov. Det er positivt at så mange virksomheter vil ta samfunnsansvar og vi i NAV vil være på tilbudssiden å gi bistand til blant annet inkluderende rekruttering, sier Stavnes.

– Vi skal lytte til den enkelte virksomhetens behov, og bidra med målrettet veiledning og økonomisk støtte der det er aktuelt, avrunder NAV-sjefen i Nordland.