Åpent brev til ordfører i Fauske og Sørfold.

I saken om konsekvensutredning av prosjektet til Blastr Green Steel som skal behandles i både Fauske kommune og Sørfold kommune, har vi noen spørsmål vi gjerne skulle hatt svar på.

Forutsetningen for denne industrietableringen, slik vi har forstått det, er at det bygges et stort vindturbinanlegg i fjellene rundt Sørfold og Fauske. Dette utløser følgende spørsmål fra mange bekymrede innbyggere i begge kommunene:

Hvorfor synes ordføreren at det nødvendig med en ny konsekvensutredning i dette området da det allerede finnes en utredning på vindkraft utført av NVE fra så sent som i 2019. Denne utredningen slår tydelig fast at etablering av vindkraft ikke er forenelig med annen aktivitet.

Hvorfor er ikke denne utredningen lagt ved som en del av beslutningsgrunnlaget til politikerne som skal ta denne avgjørelsen?

Hva tenker ordføreren om at de berørte friluftsområdene i NVEs rapport blir omtalt som viktige områder for friluftslivet med regional/nasjonal betydning?

Vet ordfører hvem som skal betale for en ny konsekvensutredning? Er det kommunene eller prosjektet?

Hvis det er prosjektet som skal utføre utredningen, hva har ordfører tenkt om den muligheten det da ligger for eierne av prosjektet for å styre utredningen i ønsket retning?

Har ordfører planlagt noen form for kunnskapsinnhenting fra innbyggerne i form av folkemøte, informasjonsmøte eller på annen måte innhente meninger om dette prosjektet? I så fall, når?

Finnes det visuelle presentasjoner, som er gjort grundig og av en uavhengig part, som kan vise oss og politikerne hvordan dette vil se ut i naturen?

Kan de i så fall gjøres tilgjengelig for innbyggerne?

Fagfolk vi har vært i kontakt stiller seg tvilende til at antallet vindturbiner som er planlagt vil være tilstrekkelig til å levere i nærheten av den krafta som prosjektet selv har antydet at de trenger.

Hvordan vil ordfører sørge for å kvalitetssikre informasjonen slik at våre folkevalgte får et riktig grunnlag å fatte en beslutning på?

Fra Senterpartiets program:

Senterpartiet vil:

– Fortsatt anerkjenne reindrifta som en viktig kulturnæring som er familiebasert og bygger på et unikt levesett

– Sikre et fortsatt sterkt vern av reindriftas beitearealer og bidra til bærekraftig forvaltning

– Sikre reinbeitedistriktene tilstrekkelige ressurser. Distriktene skal kunne ivareta reindriftens interesser, og ha mulighet til å delta aktivt i planprosesser, for å skape gode totalløsninger til beste for alle

– Sikre retten til tradisjonell flytting over landegrensene

– Sørge for at lovverket gjenspeiler samisk rettsoppfatning, nasjonal rettspraksis og internasjonal rett.

Når vi nå vet at reineierne i området er sterkt imot en utbygging i dette området, kan ordfører forklare hvorfor man allikevel ønsker en utredning? Spesielt med tanke på det som har skjedd i Fosen.

Fra Senterpartiets program: «Senterpartiet mener vindmøller kun skal bygges der lokalsamfunnet ønsker det.»

Hvordan vil ordfører sikre at lokalsamfunnet faktisk ønsker vindturbiner i den naturen de har nærhet til?

Videre, «Senterpartiet er tilhenger av produksjon av fornybar kraft og har vært positive til flere utbygginger. Imidlertid går det en grense for omfanget av vindmøller, særlig med tanke på natur- og friluftsområder og bruken av disse. Senterpartiet legger vekt på lokal medbestemmelse i vindkraftsaken.»

Hvordan vil ordfører, som selv er i Senterpartiet, sørge for at partiets egen grense ikke overskrides i denne saken og at lokal medbestemmelse ivaretas på en god måte?

Vi ser at politikere i denne saken ser for seg at en mulig etablering vil kunne gi tilflytting og økt folketall i begge kommunene, men har ordføreren kalkulert med hvor mange som vil flytte herfra hvis de rekreasjonsområdene de har og aktivt bruker blir ødelagt av denne etableringen.

Er det, eller vil det bli gjort, en slik beregning eller anslag, og vil dette eventuelt bli tatt med i saksgrunnlaget?

Fra olje og energidepartementets brev til NVE:

«Nye meldinger om vindkraft skal inneholde en plan for medvirkning, og naboer og andre interesserte skal varsles. En større krets av naboer skal kunne involvere seg i konsesjonsprosessen. Dersom det planlegges nye vindkraftverk i samiske områder, skal de samiske interessene involveres i alle stadier i prosessen. Tiltakshaver må ta kontakt med berørte reinbeitedistrikter i en innledende fase før et prosjekt meldes, og meldingen skal sendes til berørte reinbeitedistrikter og Sametinget. Berørte reinbeitedistrikter bør også inviteres med på oppstartsmøtet med kommunen. Samiske interesser skal konsulteres ved fastsetting av utredningsprogram, og reindriftens erfaringsbaserte og tradisjonelle kunnskap skal vektlegges som kunnskapsgrunnlag i utredningene. Utreder må ha kunnskap om reindrift, og må kunne tilegne seg kunnskap om hvilken effekt tidligere tiltak i det aktuelle området har hatt på reindrift. »

Hvordan har ordfører tenkt at disse kravene skal imøtekommes?

Vi krever at disse spørsmålene er besvart på en grundig og tilfredsstillende måte før en beslutning om konsekvensutredning gjøres.