Beiarn kommune ønsker å preparere skiløype fra Beiarfjellet til Tollådalen. Det kan gi fra 13 til 20 kilometer ny løpe med maksimal bredde på ti meter. Løypa vil gå gjennom Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, og betinger at forskriften for nasjonalparken endres. Ei ny løype er nemlig avhengig av løypemaskiner, og det skal felles busker og trær for å lage en bred, maskintilpasset trasé.

Det er fantastiske turområder i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, både sommer og vinter. Det er forståelig at Beiarn kommune ønsker å utnytte området enda bedre enn i dag, og på en sikker måte. En ferdig trasé vil ganske sikkert lokke flere vinterturister til Beiarn, noe kommunen vil tjene på som mulig utgangspunkt og endestasjon for traseen.

Beiarn mener en brøytet trasé vil øke sikkerheten, fordi folk vil bli kanalisert dit. Det er utvilsomt riktig at mange vil bruke nettopp den oppkjørte traseen. Men det betyr også at løypa vil lokke til seg skiturister som på ingen måte er rustet til å ferdes i høyfjellet på vinterstid, der været kan snu i løpet av minutter. Bodø & Omegns turistforening (BOT), som har protestert mot løypeplanene, har utvilsomt rett i at flere vil bli lokket til fjells. Også de som ikke har noe på høyfjellet å gjøre.

Det er også andre momenter som taler imot ytterligere preparerte løyper i området. Turistforeningen har et godt poeng når det i høringsuttalelsen pekes på at traseen vil bli et markert sår i naturen også på sommerstid. Når snøen er borte, vil traseen ses som ei markert gate gjennom ellers uberørt natur, noe som igjen vil innby til ferdsel med terrengkjøretøy. Det er ikke vanskelig å se for seg stor slitasje på området. Oppkjøring av løyper vil også påvirke dyrelivet, både småvilt og rein. Spesielt i en nasjonalpark, bør både flora og fauna få leve i fred.

I dag er det ikke anledning til å tillate preparering av løyper i nasjonalparken, men det finnes andre nasjonalparker der det er åpnet for begrenset preparering. Beiarn mener også at det ikke er nødvendig med store inngrep for å få det til. Vi vil likevel anbefale Statsforvalteren i Nordland og Nasjonalparkstyret å si nei til ønsket om en ny, brøytet trasé. Spesielt i en nasjonalpark er målet om sporløs ferdsel et godt prinsipp må vernes om og etterleves.

Saltfjellet-Svartisen brukes mye allerede i dag. Det er selvfølgelig et velment ønske at enda flere skal få oppleve den fantastiske naturen, men det må være innenfor rimelighetens grenser og med minst mulig slitasje på området. Det er faktisk hele vitsen med fredet natur i en nasjonalpark.