Nå er det viktigere enn noen gang å ha gode kommunale beredskapsplaner og et godt samvirke mellom alle offentlige og private aktører for å sikre god sivil beredskap. Øvelse Nord – i regi av Nord universitet – har i snart tre tiår vært en viktig læringsarena i sikkerhets- og beredskapssamvirke.

Årets utgave av «Øvelse Nord» finner sted i slutten av april. Den dramatiske situasjonen i Europa med Russlands krigføring i Ukraina, har ført til stor oppmerksomhet også rundt sivil beredskap i Norge.

Landets Statsforvaltere samles til nasjonalt beredskapsforum for aller første gang under Øvelse Nord. Dette forumet skal holde trykket oppe rundt krise- og beredskapshåndtering. Statsforvalterne i Norge er samvirkeorganisasjoner både i fred og krise med et betydelig koordineringsansvar for de fleste områdene som skal håndteres.

Det er uhyre viktig at man i alt beredskapsarbeid er samkjørte og godt forberedt i en krisesituasjon. Ferske eksempler er koronaepidemien og nå den forferdelige krigen i Ukraina med et stort antall flyktninger som kommer til landet vårt. Norge er sårbart. Vi importerer størstedelen av næringsmidler, medikamenter, teknologi, og er i stor grad avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å holde egne hjul i gang. Vi må ruste oss til å kunne være selvforsynt på alle kritiske samfunnsområder i mye større grad enn i dag.

Nord universitet har samfunnssikkerhet som en av sine tematiske hovedsatsingsområder. Øvelse Nord har pågått i 27 år og har gått fra å være en liten lokal arena hvor i hovedsak studenter ved dagens Nord universitet har fått øve seg, til å bli en viktig nasjonal arena for kunnskapsformidling og øving for alle etater involvert i beredskap og krisehåndtering. Beredskapsforumet er utviklet i et tett samarbeid mellom Øvelse Nord og Statsforvalteren i Nordland. På programmet står en rekke sentrale og dyktige foredragsholdere innen krisehåndtering, pandemibekjempelse, beredskapssamvirke og sivil-militært samarbeid.

Statsforvalteren har rollen som en koordinerende og samordnende instans, og har vist seg svært viktig gjennom pandemien. Det har vist seg ressursbesparende å ha én samlende aktør som sørger for å formidle den samme informasjonen til alle de øvrige aktørene i fylket, og som samler inn den informasjonen som statlige myndigheter har behov for. Timeglassmodellen, som vi gjerne kan kalle visualiseringen av statsforvalternes rolle med hensyn til samordning, hvor statsforvalteren sitter midt i det smaleste partiet, og videreformidler informasjon fra statlige myndigheter og til kommunene, og vice versa, underbygger viktigheten av en aktør som jobber på denne måten i en krisesituasjon.

Et hovedpoeng med beredskapsforumet er at alle kommunene landet over skal føle trygghet for at de får god faglig rådgiving, og at det er en god samordning fra statsforvalterne ved kriser.

Vi er godt fornøyde med at det initiativ som Nord universitet har tatt for å etablere «Nasjonalt innovasjonssenter for sikkerhet og beredskapssamvirke» nå blir støttet og fulgt opp av flere. Nordland fylkeskommune støtter initiativet, og det samme har årsmøtene i Bodø Arbeiderparti og Nordland Senterparti gjort.

Vi vil gjerne også sitere Tormod Heier, oberstløytnant i Hæren og professor ved Forsvarets høgskole, som i et intervju om ideen om viktigheten av senteret nylig uttalte:

«Det er viktig fordi vi gjennom miljøet her har forankring i Nord-Norge. Den sikkerhetspolitiske- og beredskapsmessige situasjonen oppleves ganske forskjellig ut ifra om en bor i nord eller eksempelvis i Oslo. Et nasjonalt innovasjonssenter med base i Bodø gir en autentisk og realistisk lokal forankring. Videre er det sånn at måten vi skal møte trusler på må ha en kunnskapsbasert tilnærming. I det ligger et av Norges aller største fortrinn. Vi har en høyt utdannet befolkning. I et moderne samfunn er det derfor viktig at det er de kloke hodene som tar de rette og langsiktige valgene når det gjelder vår beredskapstenkning framover. Og at måten vi forsvarer landet på er godt forstått og forankret i samfunnet.»

Nord universitet vil kunne spille en viktig rolle i styrkingen av sivil beredskap i Norge. Universitetet har overfor Kunnskapsdepartementet lansert ambisjonen om å utvide Nordlab og Øvelse Nord til «Nasjonalt innovasjonssenter for sikkerhet og beredskapssamvirke».

Vi tror etableringen av senteret vil være en god investering i den styrkingen av sivil beredskap i Norge som nå skjer blant annet med Regjeringens ekstrabevilgninger til området.