Gå til sidens hovedinnhold

Når samfunnsøkonomien ikke strekker til

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen har nettopp sluppet gladnyhetene om realisering av to viktige samferdselsprosjekter i Salten: Ny E6 gjennom Sørfold og ny flyplass i Bodø. I etterkant graves det fram analyser som viser at ingen av disse prosjektene er «samfunnsøkonomisk lønnsomme». Samferdselsminister Knut Arild Hareide har poengtert at samfunnsøkonomisk lønnsomhet skal vektlegges i prioritering av prosjekter til ny Nasjonal Transportplan, og samferdselsetatene har måttet levere nye oppdaterte kostnads- og nytteberegninger til ministeren.

Realiteten er at knapt noe samferdselsprosjekt i dette landet framstår som samfunnsøkonomisk lønnsomt etter de beregningsmetodene som brukes. Spesielt gjelder dette i områder av landet som er tynt befolket, har store avstander og utfordrende topografi og klima. Likevel investeres flere milliarder kroner i samferdsel hvert år. Er det et tegn på at vi feilinvesterer eller er det kartet som ikke stemmer med terrenget?

Transportøkonomisk institutt peker i rapporten «Jakten på den forsvunne lønnsomheten» (2015) på et motsetningsforhold mellom samfunnsøkonomi og «distriktspolitiske hensyn og omfordeling». De mener at dette motsetningsforholdet bør synliggjøres bedre ved investeringsbeslutninger, og at samfunnsøkonomisk lønnsomhet generelt bør vektlegges sterkere.

Jeg våger den påstand at Norges første jernbanestrekning mellom Oslo og Eidsvold aldri ville blitt bygget basert på samfunnsøkonomisk analysemetode. Sannsynligvis ville ingen jernbanestrekninger, knapt riksveier og i alle fall ikke regionale lufthavner («Kyllingmarker») blitt bygget. Likevel har altså slik utbygging bidratt til å bygge landet, sikre bosetting, næringsliv, eksportinntekter, beredskap og vekst i hele landet. Ulønnsomt for samfunnet? Neppe!

Samfunnsøkonomiske analyser har en rekke kjente svakheter i måten å telle på, f.eks. matpakkebilister vs. laksetrailere, sekunder spart for mange biler vs. full stopp i trafikk og 11 timers omkjøring (ref. E6 Sørfold), verdien av menneskeliv ved ulykker, påvirkning på miljø og samfunn, osv.

Problemet er at de effektene som analysene ikke klarer å fange opp blir framstilt som «distriktspolitikk og omfordeling» (underforstått «ta fra sentrum og gi til distriktet»). Dette er en total kortslutning, og bunner i dårlig forståelse av analysenes begrensning og bruksområde. Samfunnsøkonomiske analyser er dårlig egnet til å velge mellom prosjekter (f.eks. Ringeriksbanen vs. E6 Sørfold), fordi prosjektene er ulike, fyller ulike behov, gir ulik typer virkning osv. Analysene er derimot bedre egnet i valg mellom flere ulike løsninger på samme utfordring.

I Konseptvalgutredning for E6 Sørfold har Statens vegvesen brukt analysen på forbilledlig vis. Den anbefalte løsningen med ny trasé har en netto nytte/kostnads-brøk på -0,7. Det antyder at hver brukt krone gir bare 30 øre tilbake. Det kan se ut som dårlig butikk, men alternativet med videre flikking på dagens vei og tunneler viser en tilsvarende brøk på -1,5, dvs. at hver investert krone gir ytterligere 50 øre i kostnad. I valget mellom ulike løsninger, har man da landet på en ny trasé fordi det er mest lønnsomt.

I tilfellet Bodø lufthavn er utfordringen at dagens rullebanesystem er utslitt og utdatert, og må reetableres. Her velger man å legge den nye lufthavna på sørvestspissen av Bodøhalvøya, istedenfor å legge denne midt i et framtidig byutviklingsområde. Dermed åpnes det for en rasjonell bruk av arealer som står seg over lang tid, med påfølgende positive følger for by-, region- og samfunnsutvikling. Disse effektene er typisk «ikke prissatte virkninger» som ikke fanges godt nok opp i analysene, men som i dette prosjektet har særlig stor betydning.

Konklusjonen er at samfunnsøkonomiske analyser ikke gir fasitsvar, men er et hjelpemiddel som primært bør brukes til å velge mellom ulike løsninger på en gitt utfordring, men ikke i valg mellom hvilke utfordringer som skal løses.

Kommentarer til denne saken