Både den enkelte konsument, bedriftslederen, styrerepresentanten så vel som regionale og nasjonale myndigheter må nå aktivt vurdere hvordan de kan minimere sin egen påvirkning på miljøet, og ikke minst; hvordan vil de klimatiske endringene påvirke de økonomiske og finansielle forholdene i vår region?

Også i SpareBank 1 Nord-Norge ser vi behovet for betydelige endringer i egen atferd og hvordan vi tenker rundt risikovurdering. Vi erkjenner at det er en sterk relasjon mellom de klimamessige utfordringene vi står ovenfor, og hvordan vi skal drive bank i tiden som kommer.

Et eksempel på dette er bankens tilgang på finansiering fra kapitalmarkedet. Både hos investorene og hos dem som låner banken penger ser vi en dreining der stadig flere har eksplisitte krav til bærekraft i sine investeringsmandater. SpareBank 1 Nord-Norge har pr. andre kvartal 2021 nærmere 65 milliarder kroner i samlet kapitalmarkedsgjeld (inklusive SpareBank 1 Bolig- og Næringskreditt). Disse 65 milliarder kronene refinansieres i snitt hvert fjerde år. En endring i investeringsmandatene vil slå relativt raskt inn på finansieringskostnaden. SpareBank 1 Nord-Norge har som landsdelens største finansinstitusjon et stort ansvar for å sikre husholdninger og bedrifter i vår landsdel konkurransedyktig tilgang til kapital. En svekket tilgang på kapital inn til banken vil dermed over tid svekke landsdelens konkurransekraft. Tilgang til det grønne kapitalmarkedet blir nå stadig viktigere.

Det andre perspektivet handler om våre utlån til nordnorske husholdninger og bedrifter. SpareBank 1 Nord-Norge må drive bankvirksomhet der en oppnår målsatt lønnsomhet over tid. Dette innebærer to vesentlige risikoforhold:

  • Vi må ha en lønnsom utlånsportefølje med en håndterbar risiko. Klimarisiko og eksponering mot næringer som «står for fall» er en risiko som banken aktivt må håndtere
  • Vi må ha en styringsstruktur når det gjelder bærekraft og ESG som svarer til markeds – og regulatoriske forventninger

Sparebanken Nord-Norge har i sin strategi tatt mål av seg å være en pådriver for bærekraftig utvikling i Nord-Norge. Siden 2018 er en rekke små og store milepæler passert. Tidligere i høst ble en ny milepæl nådd, da vi sammen med nederlandske ING Bank kunne presentere vårt Grønne Finansrammeverk til det profesjonelle kapitalmarkedet. Hva fikk de servert?

  • 12,7 milliarder i grønne nordnorske låneengasjementer, fordelt på boliglån, lån til næringseiendom, fornybar energi, elektriske biler, og bærekraftig fiskeri og akvakultur
  • en ekstern rapport som synliggjør at denne porteføljen har reduserer CO2-utslippene med minst 300.000 tonn CO2. per år
  • Second Party Opinion fra ISS ESG, som bekrefter at vår ESG-strategi og governance-struktur bidrar til EUs mål om å redusere klimaendringene og betydelig bidrar til bærekraftig bruk og beskyttelse av vann og marine ressurser. I tillegg til et betydelig bidrag til FNs mål for bæredyktig utvikling
  • I tillegg fikk de servert en ekte og robust fortelling om viktigheten av bærekraftig forvaltning av vår sårbare landsdel

I slutten av august satte vi et foreløpig punktum på en tre år lang prosess da SpareBank 1 Nord-Norge utstedte sin første grønne obligasjon. Lånet på 130 millioner sveitserfranc (1,26 milliarder kroner) var med 7 års løpetid og ble betydelig overtegnet.

Parallelt med dette går det løp med å forbedre og dokumentere interne rutiner og retningslinjer innenfor bærekraft/ESG. Våre ansatte gjennomfører dedikerte kompetanseløp, slik at vi skal kunne være en profesjonell og relevant sparringpartner for våre kunder framover. Bankens arbeid blir også vurdert og rangert av nasjonale og internasjonale ratingbyrå, analytikere og revisjonsselskaper.

Vi oppfordrer alle til å følge vårt arbeid innenfor bærekraft på https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/samfunnsansvar/baerekraft.html. Vi ønsker også en nær dialog med våre kunder og samarbeidspartnere på hvordan vi i fellesskap på en best mulig måte kan adressere bærekraft i et globalt og nordnorsk perspektiv.