Når heltidsstillinger blir det normale

…da får folk kontroll over arbeidstid, fritid og personlig økonomi. Det mener vi at alle kommunalt ansatte i Bodø kommune fortjener.
«Hele tiden må du jakte etter mer jobb. Bare det siste er et stressproblem. Forutsigbarheten er ikke til stede. Og det er ikke lett å kombinere med et familieliv hvor du skal følge opp fritidsaktiviteter og andre ting» Sitatet kommer fra hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Bodø kommune Torgunn Gunnarsen (Frifagbevegelse 05.08.19) og beskriver livssituasjonen til mange, flest kvinner, i deltidsstillinger i Bodø kommune.

Kommunens arbeid med heltidsstillinger kom i gang som følge av fagligpolitisk samarbeid og politiske vedtak, og har hatt mål om å tilby 100% stillinger til fast ansatte fagarbeidere og sykepleiere/ høgskoleutdannede. Forsøket har vært gjennomført ved 3 ulike omsorgstilbud, og foreløpig evaluering gjennom intervju med de berørte (Fafo-rapport 2019-08) viser at vi er rett på vei: «I 2016 var utlysning av deltidsstillinger dominerende. I 2018 er heltidsstillinger blitt det normale».

Dette gjør at flere ansatte i helse- og omsorgssektoren kan planlegge fritida si sånn som vi andre kan. Det knytter seg ikke lenger usikkerhet til om de kjøre til den fotballkampen, møte på den utviklingssamtalen på skolen, eller når de har frihelger og arbeidshelger. Og ikke minst får arbeidstakere i heltid bedre kontroll på sin egen økonomi.

Evalueringen av heltidsprosjektet viser at kvaliteten på tilbudet til brukerne har økt, særlig i helgene. Det er en svært gledelig følge. Den viser også at det er de ansatte og deres kompetanse som er avgjørende for å skape de gode løsningene. I samarbeid med de ansatte pågår det nå et arbeid hvor det registreres hvem som gjør hva med tanke om at oppgavene i større grad skal fordeles ut fra ansattes kompetanse. Sykere beboere hjemme og på sykehjem krever økt kunnskap i omsorgsarbeidet. De nye dataverktøyene som er tatt i bruk i forbindelse med heltidsprosjektet gir nye styringsmuligheter når det gjelder å fordele og bygge kompetanse og heltid.

Bodø SV vil styrke heltidsprosjektet blant annet gjennom
• «Rett kompetanse på rett plass» - bedre utnytting av fagkompetanse og fagutvikling for å styrke omsorgstjenestene. Gjennom arbeidsplanlegging skal det alltid vurderes følgende: Kan arbeidsoppgaver frigjøres fra stillinger med lenger utdanning, til stillinger med fagutdanning eller tilsvarende? Kan arbeidsoppgaver av kontorfaglig art overføres til fagarbeider/høyskolestillinger spesialisert på dette arbeidsfeltet?
• Kartlegging av alle ansattes formelle og uformelle kompetanse. Ansattes ønske for kompetanseutvikling og arbeidsgivers behov for ansattes kompetanseheving skal settes i system, jfr arbeidet i Flakstad kommune.
• Kommunen skal gjennom partsarbeidet, minst en gang i året, kartlegge tjenestene kommunen skal levere, oppgavene som skal løses og hvilken kompetanse det er behov for til enhver tid. Dette vil sikre at tjenesten er i tråd med behovet.
• Økt involvering av alle ansatte i dialogen og prosessen med heltidskultur etter modell av Fredrikstad.
• Økt grunnbemanning.
• Opprette kommunal vikartjeneste. Erfaring fra tidligere drift av vikarpool, og andre kommuners erfaringer må vektlegges.

I Bodø SV prioriterer vi heltid for alle ansatte i hele kommunen. I prosjektet ligger økte kostnader – dette fordi grunnbemanningen ble økt og ansatte fikk økt godtgjørelse for arbeidshelger. Men dette mener vi er vel anvendte penger fordi det gir økt kvalitet og bedre utnyttelse av kompetansen til de ansatte. Derfor ønsket SV, sammen med de samarbeidende partier, å prioritere utvidelse av heltidsprosjektet i vårt forslag til budsjett 2019. Det ble dessverre fjernet fra budsjettet da MDG vedtok budsjett sammen med H, FrP, V og KrF. Det er kun et formalisert rødgrønt samarbeid som vil garantere fortsatt heltid. SV er garantist for det samarbeidet.