På nytt diskuteres det hvor den nye barnehagen skal bygges, og høyresiden vil igjen gjøre oss om til privat. Tidligere vedtak om hvor barnehagen skal bygges og at vi skal være en kommunal barnehage er i fare for å skrinlegges av våre valgte politikere. Igjen føler vi ansatte på usikkerheten.

I 2013 ble Løding barnehage og Maurtua barnehage slått sammen, for å spare inn penger på kommunebudsjettet. Planen var at de to husene skulle under samme tak på tomta til gamle Løding skole når nye Tverlandet skole var ferdig.

I 2016 ble lokalene til det som var gamle Løding barnehage haste stengt på grunn av muggsopp og råte. Barnehagen ble flyttet til andre et. i brakkeriggen, hvor vi skulle være til den nye barnehagen sto ferdig. I februar 2023 er det sju år siden vi flyttet til brakkeriggen, og vi kjenner på uvissheten for når en ny barnehage på Tverlandet vil stå ferdigstilt.

Da nye Tverlandet skole sto ferdig i 2019 var vi optimistiske og øynet et håp da prosjektet for ny barnehage kom i gang. Både barnehage og uteområdet ble skissert. At eksisterende bygg skulle brukes var vi skeptiske til, men vi ble betrygget at dette skulle gå bra. Sist vinter var alt klart og prosjektet kunne legges ut på anbud. Det ble en nedtur da ingen ville ta jobben. Entreprenørene anså det som for stor risiko med å renovere og bygge om et allerede eksisterende bygg.

Så her er vi igjen, en kasteball. Ikke om en ny barnehage skal bygges, men hvor den skal bygges og om den skal det legges ut til privat aktør?

Hva med oss ansatte? Ingen av oss er spurt om vi vil forlate Bodø kommune, og hvis vi ikke vil er det jobb i kommunen til oss? Kommunedirektøren legger også fram et forslag om samarbeid mellom Engmark barnehage og Løding barnehage på områder som ferieavvikling. Vi stiller spørsmål om hvilken kjennskap han har om hva som er til det beste for et barn? Siden 2013, da Løding og Maurtua ble en barnehage, har de to husene samarbeidet ved ferie avvikling ved å slå seg sammen. Vi og foreldre ser at dette blir vanskelig for en god del barn når det blir nye barn og voksne de skal forholde seg til. Barn sin stemme i barnehagen skal bli hørt, tatt på alvor, og det er ikke til barnas beste om to barnehager skal samarbeide om ferieavvikling, og det burde heller ikke være et argument for å ikke bygge på tomta ved Løding. Saken om ny barnehage på Tverlandet tas opp 8. desember i kommunestyret. Da vil det fremmes forslag om at ny barnehage skal bygges på enga mellom Engmark barnehage og fotballbanen. I dette området er det registrert kvikkleiregrunn og vi er redd for at undersøkelse og utbedring av dette vil skape mer kostnader for prosjektet.

Trykket på Tverlandsveien ved er allerede stort. Det er daglig lang kø av foreldre som skal levere på skolen eller skal til en av barnehagene ved Engmark. Det er hele tiden jevn trafikk til å fra kunstgresset og hallen fra tidlig ettermiddag. Om det nå skal bygges på tomta ved Engmark vil det også bli et stort trykk av tungkjøretøy som skal til og fra i et område som allerede er belastet av trafikk.

Barn og foreldre og skolebarn i alle alder bruker i dag veien mellom Engmark og fotballbanen for å komme seg til barnehagen og til skolen. Disse vil få en utrygg vei å ferdes på med all trafikken som blir i området.

Barn og ansatte i Engmark og i Løding barnehage vil utsettes for støy og støv i byggeperioden. For mange av de minste barna kan mye stø og høye lyder og maskiner virke skremmende og gjøre dem utrygge. Vi stiller oss også spørsmål for hvordan de skal få plass til en 6 avdelings barnehage med uteområde som er tilpasset behovet de minste barna og de største barna.

Det må tas høyde for at det skal opparbeides parkering tilpasset for 6 avdelinger for foreldre, ansatte og besøkende. Videre skal det være leveringsplass til varer og søppelanlegg som er plassert forsvarlig i forhold til de myke trafikantene som ferdes til og fra barnehagen.

Ved at det skal driftes i brakkeriggen under byggeprosessen må det påregnes at en del av fasilitetene ikke kommer på plass før brakkeriggen er fjernet. Derfor må det også regnes med anleggsarbeid etter at avdelingene er flyttet inn i den nye barnehagen. Dette anser vi som veldig uheldig.

Turområdene ved Engmark har allerede et stort press både av skoleklasser og barnehagene som bruker det. Ved å lokalisere ny barnehage på Løding skole, hvor det også er mange flotte turområder, vil dette lette trykket rundt Engmark.

Vi stiller oss følgende spørsmål:

  • Er det er god politikk at alle barnehager på Tverlandet skal sentreres i samme område?
  • Er det ikke være av interesse for politikerne å ha en politikk som sikrer at også at de som bor på vestre side av Tverlandet har en barnehage i sitt nærområde?
  • Det har vært en boligvekst de siste årene på vestre Løding, og den vil fortsette å øke de neste årene. Mange småbarnsfamilier har etablert seg på Vestre Løding
  • Er det god politikk å gjøre et valg om å bygge på Engmark når vi ved at grunnforholdene består av leiregrunn og det er en god sjanse at det vil påløpe ekstra kostnader.
  • Hvorfor ikke gå for et valg som skulle blitt tatt i førsteomgang, rive gamle Løding skole og bygge ny barnehage der. Her kan det i dag spares penger ved at prosjektering av uteområdet for ny barnehage på Løding er allerede ferdig.. Uteområdet planlagt til det beste for alle barn. Det er lagt opp til at de største barna skal få ivaretatt sine behov. For de minste er det også planlagt uteområde hvor de får tilrettelagt sine behov, gjennom lek eller ved bygge relasjon med andre barn og de voksne.
  • Hvorfor ta risikoen for eventuelle ekstra kostnader på grunn av grunnforholdene ved på Engmarka når man vet man slipper dette ved Løding da det allerede har vært bygd på samme tomt tidligere. Hvorfor legges det ikke fram et forslag for at tomta på Engmark skal selges til boligformål.

De ansatte i Løding barnehage henstiller at politikerne stemmer for en ny barnehage med 6 avdelinger på gamle Løding skole.