Med sine 2578 kilometer er E6 Norges lengste vei og hovedpulsåre.

Det er veien som binder nord og sør sammen og er hver dag arena for at vi kommer oss rundt og at fisk, mineraler og industriprodukter kommer seg ut til markedene. E6 er viktig for Nordland, Nord-Norge og Norge. Da er det viktig at hele veien er trygg og sikker og at den har en standard som sørger for god fremkommelighet både sommer og vinter. Strekningen fra Fauske til Bognes er med sine mange tunneler, kuperte traséer og fjellovergang den strake motsetningen til dette. Veien bærer preg av slitasje, og tunnelene innehar en standard som er ulovlig jamfør gjeldene lovgiving rundt tunnelsikkerhet. Dette er en situasjon Nordland Arbeiderparti mener er uholdbar. Derfor krever vi at man fra neste periode i Nasjonal Transportplan (NTP) setter i gang en helhetlig oppgradering som gir strekningen en standard som kan stå seg langt inn i fremtiden. Dette er jeg redd for kan bli med drømmen.

Det foreligger flere forslag til hva og hvordan man ønsker å utbedre strekningen mellom Fauske og Bognes, men det et forslag som ligger på bordet som man burde bite seg ekstra merke i. Nye Veier AS har et forslag der man tar ut bygging av ny trasé og tunneler, men heller bare skal oppgradere dagens tunneler til en høyere standard. I praksis betyr dette flikking på en av de mest trafikkfarlige strekningene vi har på hovedveinettet i landet vårt. Dette er skremmende lesing som i verste konsekvens ender med at vi står igjen med en løsning som kun gjør strekningen «lovlig», men ikke mer enn det. Dette stinker av å være et forsøk der økonomer bosatt innenfor «ring 3» har kalkulert hvordan man skal gjøre det billigst mulig å gjøre minst mulig for å i ettertid kunne si at strekningen er god nok. Skal vi ta oss til takke med klatting hver gang det bygges vei i Nord-Norge (som vi blant annet så på Helgeland der flere parseller står igjen) eller skal vi få helhetlige veioppgraderinger som kan møte dagens og morgendagens krav? Vi skal ha mer verdiskaping i nord. Vi skal ha flere turister til nord. Og ikke minst; vi skal kunne besøke hverandre på tvers av kommunegrensene på en trygg og effektiv måte. Derfor ønsker vi i Nordland Arbeiderparti en helhetlig oppgradering av strekningen mellom Fauske og Bognes der økt trafikksikkerhet og fremkommelighet står i sentrum.