Ny nasjonal overdosestrategi skal forsterke innsatsen mot overdosedødsfall. Nalokson nesespray skal bli tilgjengelig i alle kommuner med sprøytebruk. Det skal lages et eget pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelige overdoser, og det skal vurderes å teste innholdet i rusmidler.

– Det er tragisk når noen mister livet på grunn av overdose, og det er tungt for pårørende som mister en de er glad. De to siste årene har vi sett en nedgang i overdosedødsfall. Det tyder på at arbeidet vi har gjort gir resultater, sier helseminister Bent Høie.

– Men det er fortsatt altfor mange som mister livet på grunn av overdoser, derfor er det behov for forsterket innsats, sier Høie.

Forbedring

Fra 2016 til 2017 gikk antall overdosedødsfall ned med 13 prosent. Nedgangen fant sted i kommuner der det er satt inn ekstra innsats med blant annet deltakelse i læringsnettverk og utdeling av nalokson nesespray, som er en motgift mot overdose. I resten av landet var det en svak økning i overdosedødsfall.

– Nalokson nesespray redder liv. I dag er det 35 kommuner som deler ut denne. Målet er at nesesprayen skal bli tilgjengelig i alle kommuner med sprøytebruk, sier Bent Høie.

Regjeringen har styrket Nalokson-prosjektet med fem millioner i 2019 for å sikre at flere kommuner tar nesesprayen i bruk.

Tar det alvorlig

Det er en endring i hvilke stoffer folk dør av. I 2006 skyldtes nærmere halvparten av overdosedødsfallene i Norge heroin. I 2016 skyldtes flertallet av overdosedødsfallene andre opioider, blant annet sterke smertestillende medisiner som oksykodon.

Antall personer som fikk forskrevet oksykodon én gang økte fra 9.000 i 2005 til 56.000 personer i 2017.

– Vi må ta dette på stort alvor. Jeg har derfor gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å se nærmere på forskrivningen av vedvarende opioidbehandling til pasienter med kroniske smerter. I tillegg skal mange fastleger i løpet av 2019 få faglig oppdatering i riktig bruk av opioider, sier Høie.

For å målrette tiltak enda bedre er det også behov for mer kunnskap om økningen i dødsfall, knyttet til om sterke smertestillende medisiner har en sammenheng med økt forskrivning, og om det er nye risikogrupper for overdosedødsfall vi nå ser. Det skal settes i gang to forskningsprosjekter om dette.Tiltak iverksettes

Hovedmålet i strategien er en årlig nedgang i antall overdosedødsfall, med en langsiktig nullvisjon.

Nye tiltak i strategien:  • Helsedirektoratet skal lage et pakkeforløp for oppfølging etter ikke- dødelige overdoser. Dette pakkeforløpet vil dreie seg om oppfølging etter at pasienten er vekket opp med nalokson og noe fram i tid. En person som har overlevd en overdose, er særlig utsatt for en dødelig overdose senere. Samarbeid mellom ulike tjenester som AMK og kommunen vil være sentral. Arbeidet med pakkeforløpet settes i gang i år.
  • Helsedirektoratet skal vurdere å etablere et nasjonalt varslingssystem for å kunne informere brukere og helsetjenesten når det er særlig farlige rusmidler i omløp.
  • Helsedirektoratet vil vurdere testing av innhold i rusmidler – både på brukerrommene og test-kits der brukerne selv kan teste innholdet i et rusmiddel.