Gå til sidens hovedinnhold

Miljø aktive studenter? (Environmentally active students?)

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som Norges største miljøorganisasjon med over 37 000 medlemmer kan vi mestre mangt. Vi jobber også for solidaritet, og ønsker rettferdighet og en frisk jord der vi alle får leve godt.

Studentlag for Framtiden i våre hender har vi på mange av de større Universitetene i Norge. Studentlagene har aktiviteter som fikse fester, grønne mat kvelder, foredrag innen miljø og klima med mer. Vil du bli med i studentlag her i Bodø?

Studentlaget på Nord Universitet er åpent for alle studenter som vil bli med.
Vi trenger flere som kan være med både som støttende medlemmer og som aktive i laget! Tilskudd til våre prosjekter kan vi skaffe til veie og samtidig vise at miljø/klima må være et satsingsområde. Aktiviteter kan dere, vi som er i laget selv velge.
Du kan får muligheten til å opptjene god erfaring, kunnskap og praktiske ferdigheter. Vi støtter forskning innen miljø og klima både lokalt og internasjonalt. Sosial hygge er også viktig, noe vi vil integrere i aktivitetene. Sammenkomster med kjøttfrie dager, vegetarisk mat kurs, filmkvelder eller kurs i dyrking av egne spiselige planter er noen av mulighetene.

Krever det mye av meg å være med i et studentlag?
Blir du med i styret vårt kreves det at du er medlem, og kan delta på et par styremøter i året.
Hvis du bare vil være med på aktiviteter, krever vi ingen ting. Skal du delta som med i laget, vil vi at du blir med i Framtiden i våre hender. Du står ellers fritt og styret står ansvarlig.

Hva gjør vi i studentlaget?
I studentlaget kan vi ha forskjellige aktiviteter og treff der vi kan snakke om alt.
Vår kultur er basert på utviklende kommunikasjon der debatt, samtaler, gruppeøvelser og folkelig samtaler skaper tillit. Vi skal ivareta og behandle hverandre vel. Vi jobber sammen for å nå mål som vi setter oss for laget.
Sammen kan vi gjøre én forskjell for miljøet.
Bli med og fram dine prosjekter og/eller ideer.
Vi i studentlaget får også mulighet til å delta på kurs og seminarer for å øke kunnskapen vår. Det arrangeres årlige treff med andre studentlag og lokallag. Du får det meste av utgifter dekket. Medlemskap i Framtiden i våre hender er den eneste utgiften. Selvsagt har vi medlemskap for studenter som er på kroner 100,- per år, svært rimelig ut fra det du får igjen.
Sjekk gjerne ut studentlaget på Facebook.

Får vi et aktivt lag på Nord Universitet kan vi ha mye gøy!


Konklusjon
Heller en å la den globale klimaproblematikken ta overhånd. Bli med oss i miljørettet studentlag på Nord Universitet. Sammen kan vi få bedre erfaring og kunnskap. Vi kan bidra og mulig gi jorden noen flere år. Vårt engasjement har betydning!
Vil du bli med nå, send en e-post til oss på: fivhnordstudentlag@gmail.com

Sjekk ut mer informasjon på www.framtiden.no.
Lik også gjerne vår Facebook side: FIVH Studentlag Nord Universitet

Er det automatisk oversetter av lokal avisen til engelsk?
Vi oversetter her dette innlegget til de utenlands studentene som vi har på Nord Universitet.
Google Translate får duge. Ønsker alle studenter velkommen med i laget. Språk utfordringer kan vi løse med tolk eller engelsk.

Engelsk versjon.

English version.

Is there an automatic translator of the local newspaper into English?
We translate this post here to the foreign students we have at Northern University.
Google Translate gets tabled. Welcome all students to the team. We can solve language challenges with an interpreter or English.

As Norway's largest environmental organization with over 37,000 members, we can cope with many things. We also work for solidarity, and want justice and a fresh earth where we can all live well.

We have student teams for the future in our hands at many of the larger universities in Norway. The student teams have activities like fix parties, green food evenings, lectures in the environment and climate and more. Want to join a student team here in Bodø?

The student team at Northern University is open to all students who want to join.
We need more who can join both as supportive members and as active in the team! We can provide grants for our projects and at the same time show that the environment / climate must be a focus area. You can choose activities, we who are in the team.
You can have the opportunity to earn good experience, knowledge and practical skills. We support environmental and climate research both locally and internationally. Social cohesion is also important, which we want to integrate into the activities. Meetings with meat-free days, vegetarian food courses, movie evenings or courses in growing your own edible plants are some of the possibilities.

Does it take a lot of me to join a student team?
If you join our board, you are required to be a member and can attend a couple of board meetings a year.
If you just want to participate in activities, we don't require anything. Should you participate as part of the team, we want you to join the Future in our hands. You are otherwise free and the board is responsible.

What do we do in the student team?
In the student team we can have different activities and meetings where we can talk about everything.
Our culture is based on evolving communication where debate, conversations, group exercises and popular conversations create trust. We must look after and treat each other well. We work together to achieve goals that we set for the team.
Together we can make one difference for the environment.
Join and develop your projects and / or ideas.
We in the student team are also given the opportunity to attend courses and seminars to increase our knowledge. Annual meetings with other student teams and local teams are arranged. You get most of your expenses covered. Membership of the Future in our hands is the only expense. Of course, we have membership for students who are at NOK 100 per year, very reasonable based on what you get again.
Feel free to check out the student team on Facebook.

If we get an active team at Northern University we can have a lot of fun!


Conclusion
Rather than letting the global climate problem take over. Join us in the environmentally-oriented student team at Northern University. Together we can gain better experience and knowledge. We can contribute and possibly give the earth a few more years. Our commitment is important!
Would you like to join us now by emailing us at: fivhnordstudentlag@gmail.com

Check out more information at www.framtiden.no.
Also like our Facebook page: FIVH Student Team North University


Katharina Fagertun
Styreleder (Chairman).
Framtiden i våre hender studentlaget på Nord Universitet ( Future in our hands student team Northern University ).

Telefon (telephone) : +47 45187097
Mail: fivhnordstudentlag@gmail.com

Kommentarer til denne saken