Det er i tråd med aktors påstand. Forsvarer hadde bedt om frifinnelse for 7 av 17 forhold.

Tiltalte er en kvinne i midten av 20-årene. «Mia» er ikke hennes egentlige navn, men ble brukt i forbindelse med en større reportasje i AN i fjor.

Tvil om sinnstilstand

Under rettssaken erkjente hun seg skyldig etter tiltalebeslutningen. I kjennelsen bemerkes det at hun for flere av tiltalepostene ikke kunne redegjøre, idet hun forklarte at hun ikke husket hendelsene.

Retten besluttet forhandlingene delt med særskilt behandling av skyldspørsmålet da det forelå tvil om tiltaltes sinnstilstand. Hvilket betyr at kjennelsen som nå foreligger, kun tar stilling til skyldspørsmålet. Mens spørsmålet om reaksjonsform vil bli behandlet på et senere tidspunkt.

Det mest alvorlige tiltalepunktet omhandler angrep med kniv på to helseansatte. Under hovedforhandlingen som ble gjennomført i midten av januar, mottok retten forklaring fra 32 vitner.

Ba om delvis frifinnelse

Forsvarer Anja Støback Bjørsvik ba om frifinnelse for sin klient for et tilfelle av vold mot offentlig tjenestemann, for skremmende opptreden i et ambulansefly, for angrep på sin tidligere advokat, og for fire tilfeller av trusler, framsatt overfor en behandler.

Retten finner at tiltalte opptrådte skremmende for de om bord i flyet, særlig da ikke alle var kjent med at tiltalte ikke ville klare å åpne flydøra i lufta.

Retten finner det også bevist at tiltalte utøvde vold ved å ta tak i sin tidligere advokat – men ikke bevist at hun tok tak i fornærmedes hals. Og kategoriserer overtredelsen som forsøk på en kroppskrenkelse i nedre sjikt.

Retten finner at tiltalte har opptrådt med forsett knyttet til drapstrusler.

- Handlet med forsett

I kjennelsen blir Mia funnet skyldig i samtlige tiltalepunkter. I tilknytning til 12 av 17 forhold skriver tingrettsdommer Knut Rye-Holmboe at tiltalte har handlet med forsett.

Rettens avgjørelse var enstemmig.

Det har ikke lyktes Avisa Nordland å få en kommentar fra forsvarer til denne saken.

Det er ikke gått to uker siden kjennelsen ble avsagt og gjort kjent for tiltalte. To uker er normal ankefrist før en dom fra tingretten kan ansees rettskraftig.