Mestring i friluft er et pedagogisk tilbud gjennom kommunen som har tilholdssted på Bratten Aktivitetspark. Målet er at tilbudet skal bidra til at det helhetlige skoletilbudet rundt elever som har ulike utfordringer i skolen blir bedre. Blant annet arbeider vi tett rundt elever som ikke mestrer å være på skolen. Målgruppen er barn og unge mellom 10 til 16 år som trenger en alternativ mestringsarena i sin skoleuke. Folkehelse og livsmestring er et sentralt tema i skolen som omhandler fysisk og psykisk helse, sosiale relasjoner og identitet. Gjennom praktiske aktiviteter og læring i naturen får eleven oppleve mestring sammen med en liten gruppe medelever og pedagog. Her dannes det nye trygge relasjoner og det bygges nye vennskap.

Målet er at eleven får økt motivasjon gjennom å oppleve mestring og anerkjennelse, som igjen overføres til det øvrige skoletilbudet via samarbeid mellom pedagog, skolen og foresatte. Vi ser at den fysiske og psykiske mestringen øker gjennom aktiv læring. Sammen med pedagog og elevgruppen dannes et grunnlag for å forbedre selvfølelsen og gi økt selvbilde.

Alt dette har overføringsverdi inn i skolen og bidrar til økt motivasjon i skolehverdagen. For elever som er eller holder på å bli skolevegrere betyr det veldig mye.

I kommunedirektørens forslag til budsjett er det foreslått å kutte tilbudet Mestring i Friluft. Med 4 elever på hver gruppe og 16 elever i løpet av en uke fordelt på 3 perioder, er det inntil 48 elever som vil miste tilbudet i løpet av ett skoleår.

Etter to år med pandemi og et varsku om barns psykiske helse og utfordringer stiller vi oss undrende til hvordan kommunaldirektøren kan vurdere de sparingene som er foreslått.

Vi har sett at jo mer sparing og sammenslåing i skolene, jo større utfordring for elever og større søknad til alternative læringsarenaer.

Dette er et tilbud som hjelper elever til å fullføre grunnskolen, redusere frafallet i videregående skole og ikke minst bidrar til at elevene får oppleve mestring, oppbygging av god fysisk og psykisk helse på en trygg arena. Mestring er noe alle bør og skal oppleve for å utvikle seg, men her foreslås kutt i tilbudet til de sårbare elevene, som trenger en slik arena aller mest!