Oppfatningen av hva som er alvorlig sykdom, varierer med hvem man spør. Helsevesenet avgjør.

– Vi har folk med store atferdsforstyrrelser som likevel ikke blir ansett som alvorlig sinnslidende. Det er utfordrende for oss å gi dem adekvat oppfølging, sier fengselsleder Marte Helness i Bodø.

Fengselets helseavdeling kan be om at innsatte vurderes innlagt i psykiatrien hos Nordlandssykehuset. Men:

– Vi erfarer at det er utfordrende, fordi de ofte blir utskrevet relativt raskt, men likevel har store helsemessige utfordringer. Og så kommer de tilbake til fengselet, sier Helness.

Tung medisinering

Psykiske lidelser er vanlig blant innsatte, og inntreffer ofte i kombinasjon med rusmisbruk. En rapport fra 2014 viser at så mange som 92 prosent av innsatte ved norske fengsler hadde symptomer på en eller annen psykisk lidelse.

– Vi har en relativt stor andel som til enhver tid sliter med angst, depresjon, suicidalproblematikk og så videre, sier Helness.

Inntrykket er at det er blitt mer medisinering, enn det var noen år tilbake i tid.

– Vi opplever at relativt mange har tung medisinering foreskrevet når de kommer inn, sier Helness.

Gir opphopning

Bodø fengsel består av både høysikkerhetsavdeling og overgangsbolig, samt en lavsikkerhetsavdeling i nabokommunen Fauske.

– Vårt inntrykk at en større andel av de innsatte på lukket avdeling nå trenger mer hjelp, oppfølging og medisinering, mens de mer friske og velfungerende overføres lavsikkerhet og fotlenkesoning, sier Helness.

Det gir en opphopning av folk med lange dommer, varetekt og de dårligst fungerende innsatte på høysikkerhetsavdelingen i Bodø.