Deler av forklaringen på økningen i isolasjonsbruk rapporteres å være mer uro og mer utfordrende innsatte.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) viser blant annet til en økning i antallet utenlandske innsatte med betydelige psykiske skader som følge av krig og krigslignende tilstander i hjemlandet.

At det ikke lenger er noen soningskø, innebærer dessuten at mange som tidligere fikk innvilget soningsutsettelse og straffavbrudd nå skal gjennomføre straff i fengsel. Det gir økt tilfang av domfelte med store og sammensatte utfordringer, herunder psykisk sykdom, er noe av det som framgår i brevet som er sendt til justisdepartementet.

KDI er også av den oppfatning at knappe ressurser i noen tilfeller gjør det nødvendig å låse innsatte inne på cellene sine, for å opprettholde sikkerheten til innsatte og ansatte.