Bodø kommune tøyer lovens bestemmelser langt når kommunen i sitt forslag til endring av reguleringsplanen for Kjellmyra velger å benytte en forenklet og begrenset prosedyre. Alle endringer av en reguleringsplan skal etter plan- og bygningsloven i utgangspunktet følge samme prosedyre som utarbeidelse av en ny plan - med bl.a. minimum 6 ukers høringsfrist. Loven åpner imidlertid for en forenklet og begrenset prosedyre i enkle og ukontroversielle saker. Lovkommentaren fra 2020 er her meget tydelig: «Med mindre endringer menes endringer som ikke har nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser. Vurderingen av hva som er «mindre vesentlig endring» har etter den praksis som er utviklet etter PBL 85, ofte vært for vid. Forutsetningen er at begrepet «mindre endring» skal vurderes snevrere.».

Denne saken er verken enkel eller ukontroversiell. Denne saken handler ikke «bare» om å anlegge en snuplass i Myrullveien for bussrute 2. Dette handler i all hovedsak om å nedlegge bussrute 2 på strekningen Hokkåsflata – Skavdalslia og derved frata ca 1500 beboere på øvre Mørkved et busstilbud og som derved fratas muligheten til å velge kollektivt.

Denne nedleggelsen er en følge av bystyrets behandling av kollektivplanen i mars – der kommunen støttet forslaget om å opprettholde linje 2 som i dag. Imidlertid snudde kommunen under sin behandling av samme sak i bystyret i juni og gikk inn for nedleggelse av linje 2 på strekningen Hokkåsflata – Skavdalslia. Beboerforeningene fikk ingen varsler om dette, og er svært skuffet over at Bystyret endret syn uten at de som rammes av dette vedtaket ble varslet og ble gitt mulighet til å fremme sitt syn. Dette er ikke i samsvar med god forvaltningsskikk og kommuneplanens klare mål om involvering. Vi viser i denne sammenheng til møte med Ordfører Ida Pinnerød og leder av PMU Håkon Møller den 1. oktober 2020.

Det er i Bystyresak 20/39 den 11. juni 2020 sagt at bussholdeplassen på Osphaugen skal gjenåpnes og at det skal vurderes en «hent meg»- ordning som kompensasjon for nedleggelsen av busslinje 2 på Øvre Mørkved. Vi har i løpet av et halvt år ikke registrert aktivitet i forhold til disse avbøtende tiltakene. Vi forutsetter at en evt. ny bussholdeplass på Osphaugen følger de kvalitetsnormer som gjelder for sikker passasjertransport etter veinormalen.

Bodø kommune har i sin samfunnsplan vedtatt som sin del av samfunnskontrakten med byens innbyggere, å prioritere framtidsrettet mobilitet og at løsninger for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk skal prioriteres. Ved å nedlegge bussrute 2, velger Bodø kommune å prioritere privatbilisme på Øvre Mørkved. Dette vil medføre økt biltrafikk bl.a. i Mørkvedveien og flere fotgjengere. Vi kan ikke se at Bodø kommune har tatt konsekvensene av denne trafikkøkningen i forhold til å sikre skoleveier, fotgjengere og andre myke trafikanter i området. Her har Bodø kommune ganske enkelt gjort ingen verdens ting!

Den aktuelle reguleringsplanen om rundkjøringen i Myrullveien, har flere svakheter;

  • Inntegnet gang-sykkelvei ender «blindt» ut i Kudalsveien der det ikke er gang-sykkelvei. Gang og sykkelveier som leder myke trafikanter rett ut i trafikkerte veier, er en trafikkfelle.
  • Inntegnet fortau Myrullveien – Kudalsveien starter og ender «blindt». Det er et tydelig «barnetråkk» rett vest for dette fortauet om viser foretrukket passasje. Det er ingen sammenheng mellom dette fortauet og bussholdeplassen ved Universitetet.
  • Det er i planen ikke inntegnet nødvendig areal til Pantograf og Trafokiosk / likeretter på kartet – disse tiltakene er heller ikke tatt inn i bestemmelsene.
  • Det må etableres en sammenhengende løsning for gående og syklende forbi snuplassen og fram til bussholdeplassen. Uten en slik sammenheng kan gang- og sykkelveier få en motsatt effekt på trafikksikkerhet.
  • Det er ikke i vedtaket gjort rede for forholdet til forvaltningsloven og klageretten som følger av §1-9 i plan- og bygningsloven. Det er i kartdelen til reguleringsplanen vist til at reguleringsplanen skal sluttbehandles i Bystyret, men det er ikke sagt noe om videre prosedyre.

Beboerforeningene på øvre Mørkved som blir berørt av denne nedleggelsen av bussrute 2, har foreslått som alternativ at dagens snuplass i Skavdalslia kan benyttes som i dag. Denne løsningen er ukontroversiell og medfører ingen kostnader ut over etablering av pantograf – som må etableres i alle tilfeller. Dessuten får man full nytte av de nylig etablerte bussholdeplassene på denne strekningen. Alternativt kan man etablere en sirkellinje der bussrute 2 kjøres opp Skavdalslia via Høglia og ned Høgliveien før den følger dagens rute over Kudalsveien – Universitetet og Osphaugen. Vi kan ikke se at Bodø kommune har vurdert disse alternativene.

Det er 1500 beboere som blir direkte berørt av dette. Allikevel velger kommunen å kjøre dette som en forenklet sak. Det burde være unødvendig å provosere velgerne i et valgår. Bodø kommune har og skal ha store ambisjoner om å utvikle kollektivnettet og å oppfylle klimamålene – det er utmerket. Desto mer skuffende er det å registrere at kommunen ikke ønsker å etterleve egne planer og ambisjoner på Mørkved.