I Senterpartiets programutkast for 2021-2025 ser vi at partiet vil gå langt i å omfordele utbetalingene fra Havbruksfondet til folket langs kysten. Det foreslås at utbetalingene fra Havbruksfondet skal fordeles med 70% til kommunene, 20 % til fylket og bare 10% til staten. Der samme havbruksanlegg ligger i flere kommuner, må alle kommunene få sin rettmessige andel av midlene basert på anleggets arealbruk.

Senterpartiet mener at det trengs nye virkemidler i distriktspolitikken, og vi vil legges til rette for det på en langt mer offensiv måte. Norge har store muligheter knyttet til vår lange kystlinje og beliggenhet i nord. Våre kyst- og havområder er viktige for å sikre mat, arbeidsplasser og for å skape verdier. Senterpartiet vil styrke Norges sterke posisjon som sjømatnasjon, samtidig som miljøet og livet i havet blir ivaretatt.

Når Senterpartiet vil snu sentraliseringa ved sterkere distriktspolitiske grep er det klare politiske prioriteringer for at folk skal kunne arbeide og bo i hele landet. Det er investeringer til inntekts ervervelse. Mer distriktspolitikk vil øke verdiskapinga i hele Nordland, også i alle byene våre. Lønnsomhet i havbruksnæringa skal ikke bare dryppe på vertskommunene, men være et skikkelig vanningsanlegg for lokalsamfunnene.