I følge forskriftene som Fylkestannhelsesjef Henrik Schmidt referer til har barn under 10 år, <10 år, rett til å få dekt reiseutgifter til ledsager frem til nærmeste tilsynsklinikk eller tannklinikk. Han glemte å nevne dette når han snakket om barn og unge. Pasienten må selv ut med en egenandel opp til 1000 kroner på et kalenderår, og overskytende beløp kan søkes om refusjon om en dokumenterer utgiftene. Ledsager slipper egenandel, om barnet da er under 10 år, vel å merke.
Jeg legger ved et utdrag fra «Tannhelse for fremtiden» FT-sak 112-2018:
- Reduksjon av klinikker gir økt reisedistanse for enkelte pasienter. Økt reisedistanse gir økt reisekostnad for pasienter, Nordland fylkeskommune og kommunene. For pasientene vil dette i noen grad kompenseres ved refusjon av reisekostnader. Barn og ungdom til og med fylte 18 år, psykisk utviklingshemmede over 18 år og hjemmeboende i hjemmesykepleie får delvis dekket reise til nærmeste offentlige tannklinikk av fylkeskommunen jf. «Forskrift for dekning av skyssutgifter i Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland». De som tilkjennes reisegodtgjørelse har en egenandel på 146 kr hver vei, maksimalt 1000 kr pr. kalenderår. Også kostnader til reise for ledsager refunderes ved behov. Det gis ikke refusjon av tapt arbeidsfortjeneste eller utgifter til kost.
Videre kan en lese på Lovdata sine sider:
§ 2-2.(Vederlag for tannpleie i Den offentlige tannhelsetjenesten)
For hjelp i Den offentlige tannhelsetjenesten skal mottageren betale vederlag når dette følger av forskrift fastsatt av departementet eller fylkeskommunen.
For hjelp til grupper som nevnt i § 1-3 første ledd andre punktum bokstav a til c, kan det med unntak for kjeveortopedisk behandling, ikke kreves vederlag.
Vederlaget kan fastsettes som egenandel eller betaling etter takst.
Departementet fastsetter egenandeler og takster.

I følge Lovdata skal ikke det kreves vederlag for rettighetspasienter. Derimot er den egenandelen for reisen som må betales en motsetning i påstanden om at barn og unge får gratis skyss til tannbehandling.
Den nærmeste tannklinikken eller tilsynsklinikken vi har på Vega er nettopp på Vega, og det er da på egen bekostning en reiser til annen tannklinikk. Så lenge vi har en klinikk med ambulerende tannlege eller tannpleier på Vega faller vi mellom to stoler. Vi har tannlege/tannpleier på Vega en dag i uken, om ikke annet gjør at vi ikke får de dagene vi har krav på. I følge Schmidt har vi et fullverdig og tilfredsstillende tilbud på Vega, men jeg setter spørsmålstegn ved den påstanden, når en som forelder må reise til Brønnøysund eller Sandnessjøen for å få det tilbudet når fraværet av tannlege har vært så høy som en direkte konsekvens av et alt for lite tilbud.
Et utdrag fra «Forskrift for dekning av skyssutgifter i Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland»
- Reiser til den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland – nærmeste tannklinikk eller tilsynsklinikk. Dette gjelder også for ledsager når det er behov for det (Barn< 10 år, psykisk utviklingshemmede eller andre med klart behov.)
Siden vi har nærmeste tannklinikk eller tilsynsklinikk på Vega, blir det der etter tolket slik når en skal be om refusjon på utlagte utgifter til reise. Da får en beskjed om at en ikke får dette dekt for ledsager for barn under 10 år. En kan heller ikke påstå at barn får gratis skyss når de må betale en egenandel frem til 1000 kroner. Slik er det lovstridig når barn ikke får gratis tannbehandling ved at en må betale en egenandel for at de skal komme seg til og fra tannbehandlingen. En glemmer at foreldrene må betale for deres(egenandel) og egen reise om barnet er over 10 år. Forskjellen på barn er tydeligvis etter hvor en bor, og hvem som har råd til å legge ut ekstra påkostninger til en allerede dyr tannbehandling i Norge.
Jeg kan også legge med § 2-1.(Rett til tannhelsehjelp) fra Lovdata:
Alle nevnt i § 1-3 har rett til nødvendig tannhelsehjelp i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg.
Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi den som søker eller trenger tannhelsehjelp, de opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett, og se til at det ikke påføres unødig utgift, tap, tidsspille eller uleilighet.
Forvaltningslovens regler gjelder ikke for vedtak etter denne paragrafen.

Som svar på interpellasjon fra Per-Gunnar Skotåm svarte Aase Refsnes med blant annet dette:
Tannklinikken på Vega har til og med januar i år vært bemannet med tannlege 1 dag per uke, altså i 20 % stilling, og tannpleier enkelte dager ved behov. Fra februar i år er det tilført ekstra tannpleierressurs til klinikken med 20 %, slik at det i gjennomsnitt skal være bemannet 2 dager per uke. Bemanningsbehovet vurderes fortløpende.
Slik har det blitt tatt igjen «etterslep» fra den tiden vi har manglet tannlege, men er det godt nok? Hun sier ingenting om at tannlege har vært fraværende store deler av året før.
Men la oss nå se på det som gjelder barn over 10 år. Mener en at foreldre på Vega skal sende barn over 10 år på ferge eller hurtigbåt, alene hele dagen, til Brønnøysund eller Sandnessjøen? For om en da ikke ser dette likt, vil en ledsager bli nødt til å ta fri fra et eventuelt arbeide og barnet ut fra skolen, en hel dag. De unødvendige og ubeleilige utgiftene som kommer av en hel dags tapt arbeidsinntekt er noe helt annet enn noen få timer når klinikken er i samme kommune eller generelt sett lettere tilgjengelig. Når det også kommer i tillegg til at ledsager av barnet over 10 år må betale for utgiftene til reise og kost en hel dag i Brønnøysund eller Sandnessjøen, vil det bli ganske dyrt å ta barnet med til tannlege eller tannpleier, om en ikke kan vente på time her på Vega. Da spesielt ikke når det er frafall av tilbud ved fravær, uansett grunnlag. En blir da straffet økonomisk for at en ikke sender barnet sitt alene, og for at en ikke kan vente på time her uansett grunn.
Aase Refsnes referer til at betalende klientell er av et så lavt antall på Vega i forhold til befolkningsantallet, men tar hun da med alternativet at det ikke kan måles opp hvor mange som er aktivt betalende klientell når de må dra andre steder?
Hvorfor har vi ikke tannlege her?
Det ligger en inaktiv og gammel utlysning på en 100% stilling som tannlege på Vega, på nettet. Akkurat nå i skrivende stund er det ingen stillinger utlyst på Vega som verken tannlege eller tannpleier. Det har kun vært en slags viten på folkemunne om at det skal være utlyst en stilling som tannlege i 40 % stilling de siste 5 årene. Men det blir også delvis bekreftet i presentasjonen av tannklinikken for nedskjæringen i «tannhelse for fremtida»:
Klinikken har en tannlegestilling i 40 % som ikke er besatt. Utlysninger er forsøkt flere ganger. Klinikken har en tannhelsesekretær i 60 % stilling.
Når det gjelder denne 40 % stillingen så kan en jo saktens lure på hvem det skulle være som ville vært villig til å flytte for å bo en annen plass for mindre enn en halv stilling? Hvor sannsynlig er det at en tannlege skulle velge vekk andre muligheter for å flytte ut til en øy med kun båtforbindelser, mot en 40 % stilling? Er denne stillingen lagd så liten med vilje eller et rart syn på at mennesker er villig til å gjøre alt for arbeid? Det er i hvert fall naivt om en faktisk er villig til å gi alle et likeverdig tilbud og samtidig bekjempe sentralisering av distriktene.
Hva var det som gjorde at behovet for tannlege gikk fra 100 til 40 % på noen år?
Generelt sett er det ambulerende tilbudet vi har ikke mer enn at det er for rettighetspasientene våre. Vi har ikke mer enn at en har åpent en dag i uken i snitt, om det ikke er ting som kommer i veien eller at en har mulighet for å ta igjen etterslep og da får en dag ekstra. Men det hjelper så lite med tanke på at flere foreldre heller velger å dra inn til andre kommuner for å få tannpleie for barna sine. Pasienter som faller utenom rettighetene må etter dagens syn på at tenner ikke er en del av kroppen, bruke enda mer ressurser på å få reist inn til andre klinikker. Uansett hvor heldig en kan være å få time på en dag det går flere båter, vil det fremdeles koste mer i tapt arbeidsfortjeneste, forbeholdt om en får fri den dagen, og utgifter til båt og annen transport om nødvendig. Når klinikker i nærheten har blitt besluttet å legges ned er en også bekymret for at det kommer til å bli enda lengre ventetid før en får time i Brønnøysund. Sånn som det er nå er folk på Vega misfornøyd med det tannhelsetilbudet vi har, og det skal ikke måtte være slik at en blir avspist med at alt er i orden når vi klart og tydelig protesterer! Vi er langt fra fornøyd!