Liste over underskrivere nederst i innlegget.

I rikspolitikken kjenner folk Arbeiderpartiet som et trygt sosialdemokratisk alternativ. På Sametinget danner vi i tillegg også et naturlig sentrum, mellom to ytterblokker som på hver sin måte blir mer og mer radikale. På den ene siden har vi Norske Samers Riksforbund (NSR) som særlig det siste tiåret har gått fra å være et seriøst styringsparti til å bli stadig mer aksjonistisk i sin framgangsmåte. På den andre ytterkanten finner vi Nordkalottfolket (NKF), som tross navn og kofte ofte lefler med både det ekskluderende språket og holdningene til Frp. I sin jakt etter stemmer har begge gjort det til sin sport å sverte oss i Bargiidbellodat – Arbeiderpartiet. NSR hevder vi er til fare for samiske interesser, Nordkalottfolket hevder vi er en fare for norske interesser. Det er en selvmotsigelse som ikke henger på greip, og som i grunn plasserer oss trygt i midten av det samepolitiske landskapet.

For oss i Bargiidbellodat – Arbeiderpartiet er det viktig med et ansvarlig og styringsdyktig Sameting, som kjemper for samisk språk, kultur og levende samfunnsliv. Vi er prinsipielle i vår tilnærming til Sametinget som parlament, og har blant annet tatt til ordet for at Grunnloven i tillegg til å nevne oss som folk også inkluderer urfolksbegrepet. Vi ser videre et behov for å nedfelle Sametinget som folkevalgt parlament i Grunnloven, slik Stortinget også er benevnt, for på den måten ta et endelig oppgjør med dem som lefler med å legge ned Sametinget. Da blir slike forslag fremmet av Frp på Sametinget og Stortinget i så fall grunnlovsstridige. Hittil har vårt forslag om samer som urfolk blitt torpedert ned av Høyre, Frp og Senterpartiet.

Samtidig er vi i Bargiidbellodat – Arbeiderpartiet et pragmatisk og fleksibelt styringsparti. Får vi styre Sametinget vil vi få et Sameting som i større grad samarbeider med fylkeskommuner og kommuner. Alle samer tilhører en kommune, da kan vi ikke ha et NSR-styrt Sameting som i alle spørsmål først og fremst besøker kommuner i forbindelse med protester og aksjoner. Hver dag jobber kommuner med sine samfunnsplaner, arealplaner, næringsplaner, språkplaner – der Sametinget som skulle målbåret den samiske stemmen glimrer med sitt fravær.

Bakteppet er nemlig alvorlig, under Høyres regjeringsperiode har det ifølge SSB bare siden 2018 blitt over 4000 færre innbyggere i Finnmark, Troms og Nordland. Vi opplever at våre folk i kommunene etterlyser Sametinget i forkant av beslutninger, framfor å kun opptre som en protestbevegelse etter at ting er vedtatt. Denne etterlysningen kjenner NSR godt, men det er kanskje en bedre politisk strategi å heller få bråke med stortromma i etterkant? Det er i så fall gambling med behovene til samiske lokalsamfunn, i en tid med stupende folketall særlig i nettopp de samiske kommunene.

Vi ser videre at NSR som styringsparti distanserer vekk fra Sametingets demokratiske kjerne, plenum, for å kjøre sitt eget sololøp blant lenkegjenger og ulike internasjonale protestbevegelser. Som styringsparti trekker NSR med seg Sametinget som parlament ned i dragsuget, der vårt renommé utenfra har blitt til forveksling lik ulike protestorganisasjoner. I Bargiidbellodat – Arbeiderpartiet frykter vi at NSR med denne typen spill spiller Sametinget ut av de arenaer der politikk faktisk besluttes.

Vi ser harde ord falle fra Høyres stortingsrepresentanter i Finnmark mot NSRs Sameting, ord med gjenklang langt inn i regjeringa. De siste 30 år har våre pionérer og bautaer, i både NSR og Arbeiderpartiet, klokelig forvaltet den samiske stemmen inn i maktens korridorer. I dag ser vi at NSR er i ferd med å redusere Sametinget til en «plenorganisasjon» bortenfor barrikadene.

Samtidig ser vi med bekymring i samepolitikken en ny ytterkant vokse fram som protestbevegelse, med Frp og NKF i tospann. Der førstnevnte kjører hele løpet ut og vil legge ned hele Sametinget, er NKF heller opptatt av å bygge konfliktlinjer mellom samer som snakker samisk og særlig mot reindriftsnæring. Vi var mange som fikk morgenkaffen i vrangstrupen da samiskspråklige for en stund siden ble kalt «svin» av Nordkalottfolket, noe NKF i ettertid har forklart som ordspill.

Vi i arbeiderbevegelsen har gjennom alle tider forsøkt å forene ulike interesser. Derfor er en stemme på Bargiidbellodat – Arbeiderpartier en stemme for samhold og samarbeid, der vårt mål er å gjenreise de sosialdemokratiske fellesskapsverdiene i styringen av Sametinget.

Tviler du på hva du skal stemme på, så er vår bønn til deg å gjenreise det trygge og styringsdyktige sentrum av samepolitikken. På Sametinget har Bargiidbellodat – Arbeiderpartiet vist evne til å samarbeide med begge leire, balansere hensyn og forene ytterfløyene i vanskelige saker. På den måten ivaretar Bargiidbellodat – Arbeiderpartiet – stemmen til samer flest.

Buorit válggat! Godt valg!

Førstekandidater i alle valgkretser

Ronny Wilhelmsen (Presidentkandidat)

Ann-Britt Eira Sara (Visepresidentkandidat)

Tom Sottinen,

Per Mathis Oskal,

Arild Pettersen Inga,

John Kappfjell,

Jørn Are Gaski