Det var i sommer, en mandagsmorgen klokken 07.30, at en bil havnet utenfor Soløyvannsveien i Bodø.

Sjåføren hadde inntatt både amfetamin og alprazolam i forkant.

"Det vises til at den målte konsentrasjonen av alprazolam i siktedes blod tilsvarer promille mellom 0,5 og 1,2, og at den målte konsentrasjonen av amfetamin tilsvarer promille mellom 0,2 og 0,5", står det i dommen fra Salten og Lofoten tingrett.

Samlet sett finner retten at straffen passende kan settes til betinget fengsel i 15 dager i tråd med påtalemyndighetens forslag.

Retten finner at boten passende kan settes til 50.000 kroner, i tråd med påtalemyndighetens forslag, subsidiært fengsel i 15 dager dersom boten ikke betales.

Retten finner at tapsperioden passende kan settes til 15 måneder regnet fra dommen er rettskraftig.