Jeg skriver i forbindelse med en varslingssak der en av sakene jeg ønsket fokus på var hvordan vi skal unngå misbruk av stillinger i skoleverket, i forhold mellom lærer/ administrator/ tilsatt og elev.

Jeg savner som lærer et dokument som klargjør forholdet mellom lærer/ administrator/ tilsatt og elev. Dette bør være et dokument som i tillegg til vandelsattest, sørger for bevissthet rundt lærerens rolle som ansvarsperson og det ujevne maktforholdet mellom en arbeidstaker og en skoleelev og/ eller en voksenperson og en ungdom. Dette er et dokument som burde underskrives ved tilsettelse.

Denne typen dokument er vanlig ved mange skoler av privat og offentlig karakter i Europa i dag. Årsaken til dette er nettopp fordi det ujenvbyrdige forholdet mellom elev og lærer/ administrator ikke skal misbrukes. Dette er en bevisstgjøring rundt ansvarsforholdet.

Som et eksempel kan jeg nevne Helene Uri, som påpekte dette som problematisk da hun selv var student ved Universitetet i Oslo. Det oppsto et ubehag i møte mellom professor og student, og det ujevnbyrdige forholdet førte til et misbruk av stilling som gikk ut over elevens evne til kunnskapservervelse og i ytterste konsekvens karakter og gjennomføring. Jeg har også selv opplevd dette som student i Oslo. Dette kan være i form av ubehagelige insinuasjoner, seksuell trakassering, eller forflytting av plasser ved høring slik at man blir sist, eller satt i situasjoner der man ikke får karakter i samme rom som sensor og eksaminator, men blir isolert inne på kontor med bare eksaminator etter at alle er gått hjem. Ofte blir privat og offentlig blandet, og man føler ubehag ved situasjonen.

En ansvarserklæring vil beskytte den ansvarshavende i så måte at han og hun også blir bevisstgjort det ujevne maktforholdet som ligger i stillingen. I skolehverdagen er en lærer ofte forpliktet til å være alene med elev. Det er mange formelle krav som tilsier dette, blant annet startsamtaler, elevsamtaler og fagsamtaler, samt muntlige prøver i muntlige fag som krever en til en situasjoner.

Dette setter lærer i en vanskelig situasjon. Som ledd i utbygging av en ny digital virkelighet, burde grupperom og mindre seminarrom, med mulighet for denne typer kommunikasjon ha fast overvåkning. Dette vil også beskytte lærer og annet personell i en til en situasjoner, hvilket også er et viktig prinsipp. Dette vil også bidra til å avklare bevisbyrde når påstander om overgrep framkommer. Det vil i tillegg gi økt tillit og også gjøre det enklere dersom klagesaker oppstår på bakgrunn av muntlig påhør og/ eller karakterutfall.

Det er en manglende vilje ved de fleste offentlige institusjoner til å gå inn i overgrepssaker og se på hvordan disse kunne vært forhindret, og i noen grad også hvordan de kan fungere som veiledende for styring av en mer forutsigbar framtid. Mange ganger påstås det at det er personvernet som forhindrer denne typen gjennomgang, åpenhet eller diskusjon, men dette stemmer ikke. Ofte har en tiltalt like lite rettigheter og muligheter for å bli hørt, som den som tiltaler. Dette er et problem. Personvern skal beskytte den enkelte, men det er ikke ment til å forhindre diskusjoner rundt prinsipielt viktige saker, og heller ikke ment som hindringer i endring av prosedyrer og/ eller egen praksis. Denne typen diskusjoner er ment som bevisstgjøring rundt ansvar, ansvarsfordeling, maktforhold og tillit.

Når skoler og offentlige institusjoner unngår å sette denne typen diskusjoner på dagsorden eller lar være å ta opp saker ved egen arbeidsplass på prinsipielt grunnlag, undergraver de viktige verdier som skal forhindre denne typen handlinger. Dette er i tillegg en svært umoderne og antidemokratisk praksis. I år kom det omsider en samtykkeerklæring på plass og for første gang i historien finnes det også en voldtektsdom på 7 år, som kan bidra til presedens ved lignende hendelser.

Det er derfor på tide med et dokument som klargjør forhold mellom lærer/ administrator/ tilsatt og elev. Noe lignende burde også definere ansvarsforholdet på idrettslag med trenere og utøvere. Gjennom en ansvarserklæring blir den enkelte bevisst det ujevne maktforholdet. Dette vil også være i lærerens favør, og bringe fortgang i tekniske hjelpemiddel som kan bidra til trygghet for begge, slik at eventuelle bevis også framskaffes på en etterrettelig måte.

Det viktigste vi har i skolehverdagen er trygghet og tillit til hverandre. Det får vi gjennom åpenhet, diskusjon og bevissthet i forhold til hvilke verdier vi vektlegger.