Begeistringen over Bodø som Europeisk Kulturhovedstad 2024 ble denne våren avledet av koronapandemien, som har rammet kulturlivet sterkt. SkalBodø ha et varig kunstfaglig- og kreativt miljø som bidrar til utvikling, vekst og løft av det profesjonelle visuelle kunstfeltet kan Bodø Europeisk Kulturhovedstad 2024 bli avgjørende.

Bodø ønsker å bli en attraktiv kunstscene for kunstnere og kreative miljøer i Nordland som gir ringvirkninger for hele landsdelen. Da trenger vi flere kunstopplevelser og større mangfold nå!

For å skape interesse og tiltrekningskraft for både publikum og landsdelen, kreves et sterkere fagmiljø som evner å jobbe langsiktig. Samarbeid i det nordnorske kunstfeltet er svært avgjørende for å skape mangfold. Nettopp kultursamarbeid speiler identiteten i landsdelens historie siden 1970 tallet. Nå er tiden inne for å høste frukter og så nye frø,gjennom nettverk av aktører i nord.

SE KUNST arbeider for å skape et bredest mulig tilbud av kunstopplevelser for folk. Festivalen Bodø Biennale er vår hovedarena i fylkeshovedstaden i Nordland, der fylkeskommunen og kommunen er en svært sentral drivkraft og viktige samarbeidspartnere.

SE KUNST er en stolt samarbeidspartner med Bodø Europeisk kulturhovedstad 2024. Gjennom Bodø Biennale legger vi til rette for nye kunstproduksjoner og skaper oppdrag og visningsmuligheter til kunstnere.Vi skaper samarbeid innenfor fagfeltene og bidrar til nettverksbygging. Nasjonale og internasjonale kunstnere inviteres til å inngå i dialoger med kunstmiljøet i vår region, på våre arenaer.

Vårt mangfoldige program skal bidra til at kunstnere forteller historier fra nord og gjør oss kjent både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Identitet og historier skal artikulere i et tverrkunstnerisk perspektiv av visuell kunst og dansekunst.

Et kulturelt fyrtårn

Bodø Biennale foregår hvert annet år, og benytter byens tradisjonelle og utradisjonelle scene- og visningsrom i samarbeid med lokale/regionale profesjonelle og frivillige aktører. Biennalen er arena for tverrfaglige samarbeid somresulterer i nyskapende produksjoner. Festivalen er et attraktivt møtepunkt for publikum og fagmiljø gjennom seminarer/debatter, kunstformidling, kunstnersamtaler, workshops, og der flere av aktivitetene er gratis for publikum.

Barrierer omkring kunsten og kunstopplevelser senkes gjennom en stedstilpasset programprofil, unike bestillingsverk og biennaleutstilling, forestillinger og spennende opplevelser for et publikum fra 0-100 år. Derfor jobber vi også med å tilrettelegge programtilbudet i biennalen som inkludere flere barn og unge,samt publikum som ikke kan oppsøke festivalen selv, i fengsel, sykehus,aldershjem m.m.

Å gjøre kunstopplevelsen mer tilgjengelig handler om å bygge broer som kan skape gode forbindelser mellom kunsten og publikum. Arenaer for fysiske møter er avgjørende for det profesjonelle kulturmiljøet. Det er i Bodø det skal produseres, og det er i Bodø kunsten skal formidles og oppleves!

Bodø Biennale er en nyskapende arena for norsk og internasjonal kunst og dansekunst. Som festival skal den gi folk i Bodø tilgang og åpne opp for nye erkjennelser ved å tilby nye perspektiver på verden omkring oss og felleskapet. Med sitt omfattende tverrfagligesamarbeid og nettverk er målet at Bodø Biennale å bli et kulturelt fyrtårn i nord mot Bodø 2024.

Bodø Biennale 2020 arrangeres i begynnelsen av september for tredje gang, med arrangementer spredt rundt omkring i byen. Deretter fortsetter vi med ny biennale i 2022 og gleder oss til en fantastisk innholdsrik biennale i 2024. Vi må i kjølvannet av dette kunne forvente at det gror frem et sterkerefundamentert kulturliv, som er styrket i 2025 for fremtiden.

Nord-Norges eneste kunstmagasin, Se Kunst Magasin, har sin redaksjon i Bodø og eies og utgis av SE KUNST. Magasinet fyller et journalistisk tomrom ved å være en etablert nasjonal formidler av kunstscenen i nord. Som en nasjonal kanal ut i Europa er magasinet sentral i arbeidet med å bygge opp publikumsinteressen fram mot 2024.Med vår nye nettversjon av magasinet skal engelske tekster publiseres tilrettelagt for utenlandske lesere og et tilreisende publikum for å gjøre kunstscenen i Nord-Norge mer internasjonal tilgjengelig.

Oppbygging av kompetansemiljø og kulturell infrastruktur ers entral i Bodø kommunes strategiske plan for kunstfeltet og som eier av Bodø 2024 “er tiden nå for” å styrke grunnleggende strukturer på kunstområdet.

Bodø Europeisk Kulturhovedstad 2024 kan bli avgjørende for oppblomstring og vekst for store deler av kulturlivet i Nordland. Vi trenger flere kunstopplevelser og et større mangfold nå!

Faktaboks:

Bodø Biennale for visuell kunst og dansekunst ble første gang arrangert i 2016, da Bodø by feiret 200 år. Eiere, SE KUNST (Senter for det profesjonelle kunstfeltet) og BAREDANS (Bodø Arena forDansekunst)