Nå er endelig tiden kommet! Høsten er den desidertmest spennende tiden i året ved universitetet, og åpningen av studieåret er denaller viktigste begivenheten. I år tar vi imot rekordmange nye studenter, i altrundt 6 000, som ønsker å ta sin utdannelse ved universitetet vårt. Viskal ta godt vare på studentene og sammen skal vi forske og lære mye nytt, ogom noen år skal studentene ut i regionens arbeidsliv.

I 2019 utdannet Nord universitet 2195 kandidater tilarbeidslivet (DBH-tall fra 2019). Men hvem er så disse kandidatene? Detteer sykepleiere som bringer ny kompetanse til sykehusene og kommunene. Det ergrunnskolelærerne som sørger for at ungene våre får en trygg skolehverdagpreget av læringslyst. Det er økonomer som med tall og analyser bringeroppdatert kunnskap og utvikler beslutningsgrunnlag for private og offentligevirksomheter. Det er sosialarbeidere som bidrar til at mennesker i vanskeligelivssituasjoner får et bedre liv. Det er biologer som bidrar til bærekraftig produksjonav sjømat. Slik kunne jeg ha fortsatt en god stund til. Alle disse kandidatenebidrar med nødvendig arbeidskraft til samfunnet vårt - som igjen gir øktvelferd og verdiskapning.

Som universitet har vi et ansvar for å bidra med kunnskapfor et bærekraftig samfunn. Løsningene på vår tids globale utfordringer kreverinternasjonalt og tverrfaglig samarbeid. Forskning og utdanning ved Norduniversitet skal bidra til at vi som samfunn når FNs bærekraftsmål. Derfor skalNord ha en tydelig internasjonal profil, og aktivt legge til rette for mertverrfaglighet i vår forskning og våre utdanninger. På denne måten øker vi relevansenav vår faglige aktivitet.

Det grønne skiftet krever nye metoder for bærekraftigkultivering, høsting og forvaltning av bioressurser og utvikling av nyeverdikjeder. Regionen vår har spesielt store muligheter for utvikling av marineog terrestriske ressurser, bioteknologi og ny grunnleggende kunnskap som kanbidra til bærekraftig verdiskaping. Nord universitet prioriterer undervisningog forskning for blå og grønn verdiskaping i vår regions geografi,naturmangfold og klimamessige forhold.

Omstilling av samfunnet mot mer bærekraftig verdiskapingkrever kunnskapsdrevne innovasjonsprosesser og entreprenørskap i privat ogoffentlig sektor. Innovasjons- og entreprenørskapsfeltet skal derfor styrkes ogvidereutvikles i hele universitetets virksomhet. Gjennom utvikling av nyelæringsformer skal kandidater utdannet ved Nord ha kunnskap og ferdigheter tilå utvikle fremtidens løsninger og tjenester.

Nord har en viktig rolle for kunnskapsutviklinginnenfor helse-, utdannings- og velferdssektoren i nordområdene. Vi skalutvikle forskning som bidrar til å videreutvikle profesjonsutdanningene i dissesektorene i nært samarbeid med tjenesteutøvere og tjenestemottakere. Gjennomsatsing på tverrfaglige tilnærminger skal fagmiljøer innenfor sektoren føressammen, og i fellesskap bidra til kompetanseheving.

Våre nye studenter som møter opp til studiestart dennehøsten, tenker nok ikke så mye på at de om noen år kommer til å spille ensentral rolle i samfunnsutviklingen. De tenker kanskje mer på hvordan det vilbli å være student, bli kjent med nye studiekamerater og oppleve studentlivetfor første gang, og hvordan studietiden blir i en koronapandemi? Men det erliten tvil om at disse personene er viktige for vår fremtid.

Vi ønsker våre nye studenter hjertelig velkommen tilet akademisk fellesskap til felles nytte. Studiestart og studiene blir ganskeannerledes i år fordi vi både må kunne etterleve reglene for smittevern ogsamtidig sikre gode læringsprosesser. Vi er klare og gleder oss til å treffe dere.