Gå til sidens hovedinnhold

«Man måste jämföra» – tilpasning i Bodøskolen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Man måste jämföra», sa hovedpersonen Ingemar i den svenske filmen «Mitt liv som hund». I den rørende filmen om Ingemars svært utfordrende livssituasjon, gir disse ordene god mening. Hans livsfilosofi er at selv om han har det kritisk og svært vanskelig, så er det alltid noen som har det verre. For eksempel hunden Laika, alene i romfartøyet, eller spydkasteren som var uheldig og fikk et spyd gjennom brystet. – Han døde (selvfølgelig).

«Bodøskolen – man måste jämföra»? Men med hva eller hvem? Bodøskolen selv? Slik den var i går, i fjor eller for 10 år siden? Er det nabokommunenes eller andre bykommuners skole? Ett forhold er sikkert; Bodøskolen er i endring. Bodøskolen må forberede seg på tilpasning på grunn av både reformer, endrede rammebetingelser, og på grunn av at det blir færre elever.

Fagfornyelsen fra høsten 2020 er den store reformen i norsk skole. Nye tverrfaglige og overordnede emner, nye læreplaner, nye metoder, nye begreper – kort sagt ny skole. Reformen er knapt nok startet. Bodøs skoler har forberedt over tid og er godt i gang.

Bodø har og får store endringer i elevtallet, ikke dramatisk de første årene, men sterkt fallende fra 2024. I løpet av de kommende 10 årene vil elevtallet falle med drøyt 800 elever. Elevtallet har direkte og indirekte påvirkning på kommunens inntekter. – Går elevtallet ned, blir inntektene redusert tilsvarende. Antall innbyggere mellom 6–15 år er ett av flere kriterier i inntektssystemet, – derfor dette poenget. Bodø har drøyt 6200 skolebarn i 1.-10. klasse i år, 10 år senere er tallet ca. 5400 [1], et fall på om lag 800 elever. Tilsvarende er det 3245 barnehagebarn i aldersgruppen 1–5 år, 3676 fem år før. Kommunen har 22 skoler og 22 barnehager.

I jobben som gjøres nå må gode prosesser og god samhandling mellom ansatte, tillitsvalgte og ledere ha fokus. Da sikres et godt beslutningsgrunnlag for bystyret i siste instans.

Bystyret vedtok budsjett og økonomiplan i møte før jul, og ga en budsjettramme på 1,3 milliarder kroner til drift av alle virksomheter innenfor oppvekst. Avdelingen bruker i år 81 % av driftsbudsjettet til lønn og personalkostnader. Totalt sett har virksomhetene 1450 årsverk som hver dag jobber innenfor disse tjenestene. I Bodøskolen er tallet 929.

Kommunen tar Opplæringslovens formål på alvor og jobber med å ruste barn og ungdom for livet. Bodøskolen gir god opplæring til barn og unge. Bodø skårer godt på nasjonale prøver og kommunekompasset. Bodø var tidlig på banen med å utvikle helhetlig planverk og samordnet organisering av alle tjenestene for barn og unge. Kommunen er en pioner på helhetlig oppvekstpolitikk. Avdelingen har medarbeidere med høy kompetanse, godt tilpasset de oppgavene som skal løses. Dette er bra. Ambisjonene skal fortsatt være høye.

Er sammenligninger relevante? Det er et sentralt spørsmål når kommunens ledere og økonomer skal planlegge budsjetter og økonomiplaner. Mange kommuner får dessuten utarbeidet egne nøkkeltall via kostra-tall [2]. Det er derimot ingen fasit å se til kostra. Det kan likevel gi gode spørsmål og refleksjoner. Er det store avvik mellom egen kommune og en annen sammenlignbar kommune, kan det være et tegn på at kommunen har gitt det aktuelle tjenesteområdet en høyere prioritering.

Siste kostra-tall viser at Bodø bruker ca. 40 millioner mer enn snittet i sammenligningsgruppen på skole.

Et annet spørsmål i debatten: -Er budsjettkutt i ett, tre eller ti årsverk i grunnskolen i Bodø dramatisk? Driver rådmannen rasering dersom han kutter ett–tre eller ti årsverk? Her «måste man jämföra». Med utgangspunkt i dagens bemanningstall utgjør dette eksempelet henholdsvis 0,1 %, 0,3 % eller 1,0 %. I min forståelse av ordene «dramatisk» eller «rasering», – så er svaret at dette slett ikke er verken dramatisk eller å rasere. Det er å tilpasse. En offentlig økonomi som ikke evner å tilpasse driften etter skiftende rammebetingelser er ikke bærekraftig over tid.–Ei heller i Bodø kommune.

Bodøskolen skal fortsatt ruste barn og unge for livet, – slik § 1 i Opplæringsloven krever det!

[1] SSB, Statistisk sentralbyrås MMMM alternativ for befolkningsutvikling.

[2] Kostra. Kommune stat rapportering.

Kommentarer til denne saken