Det sier avdelingsdirektør Torunn Janbu i Helsedirektoratet, om hva som skal til for å bedre forholdene for psykisk syke innsatte.

Direktoratet anbefaler også å styrke kompetanse-, fagutvikling og faglige nettverk omkring fengslene. Janbu trekker også fram nasjonale standardiserte pasientforløp:

– Pakkeforløp for psykisk helse og rus gjelder også for straffedømte, og kan bidra til et bedre helsetilbud for målgruppen før, under og etter soning. Spesielle utfordringer knyttet til avbrudd og diskontinuitet vil kunne løses bedre ved hjelp av pakkeforløpene. Fengselet kan være en bra arena for oppstart eller gjenoppstart av pakkeforløp, fordi pasienten i større grad kan være tilgjengelig og motivert til å motta hjelp. For mange av de innsatte vil oppsøkende team og samarbeidsmøter mellom psykisk helsevern/tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og kommunale aktører være viktige virkemidler, sier Janbu.