SV støtter satsing på kystfiske, og er kritisk til turistfiske som er basert på kortsiktig utnytting av smutthull i lovverk og misbruk av lokale fiskebanker.

Såkalt turistfiske er ei relativt ny næring som nå øker til stort omfang. Mange seriøse småbedrifter langs kysten gir gode arbeidsplasser og sprer virksomheten. Men når vi ser at slikt fiske blir så effektivt og omfattende at det går ut over lokale fiskestammer, da må det strengere regulering til. Det kan ikke være slik at lokale ungdommer ikke kommer seg inn i fiskerinæringa pga kostbare fiskekvoter og trange rekrutteringskvoter, når organiserte "turister" kommer flere ganger årlig og fyller frysere og containere som de tar over grensa. Smugling av fisk er blitt en trussel mot kystfiske og rekruttering.

Et annet viktig aspekt er belastning på lokale fiskebestander når småfisk eller uønsket fisk kastes på sjøen igjen. Når glade fisketurister ved Sørøya i Finnmark skryter på facebook av at de lett tar opp et tonn torsk om dagen, da er det både et miljøproblem og en trussel mot bestanden. Fangstrapporter fra anleggene om store utslipp av fisk gir bekymring. Lokale fiskere straffes med bøter hvis fisk dumpes over bord, men turistene kan fritt slippe ut fisken etter at bilde er tatt. Av den fisken som tas på land skjæres gjerne fileten ut, mens resten slenges vekk. Dette skjer samtidig som yrkesfiskerne langs kysten er underlagt et strengt regime for oppbygging av fiskestammene.

Hva bør gjøres? Det må gå an å luke ut synderne uten at seriøse turistfiskeanlegg må stenge. Et mulig tiltak er økt kontroll ved innleie av lokale fiskebåter med skolerte mannskap som samarbeider med myndighetene. Fiskerne har erfaring og viktig lokakunnskap, og flere kontrollfartøy kan også øke sikkerheten på havet. Dette kan bli både en tilleggsinntekt og god informasjonskanal for fiskerne. Fiskebåter har vært innleid i Lofot-oppsynet og bruksvaktholdet i mange år med godt resultat. Innleide båter brukes også i prøvetaking og registrering for Fiskeridirektoratet. Det trengs altså ikke et stort og kostbart apparat for å få til bedre kontroll av turistfiske på havet.

SV foreslår flere tiltak for å bøte på problemene:
• Innføre turistfiskekort der inntekten skal gå til styrking av kontollen med slikt fiske på havet.
• Strengere kontroll av turistfiske og ei forvaltning som sikrer at miljø og fiskebestander ikke overbelastes.
• Krav om godkjenning av turistfiskebedrifter før de kan starte næring, hvor det stilles samme krav til sikkerhet, båt og utstyr som for profesjonelle fiskere. Kommunene får denne forvaltningsoppgaven og inntektene fra avgifter for dette arbeidet.
• Utenlandske turister får kun ta med fisk ut av landet dersom den er landet ved en registrert turistfiskebedrift. Slik blir det verdiskapning i lokalsamfunnet og en får kontroll med hvor mye fisk som tas.
• Utførselsgrensen skal gjelde rund fisk, ikke filét. Troféfiske skal inkluderes og maks antall kilo skal gjelde per år, ikke per grensepassering.

SV er enig med fiskarlagene i kravet om strengere regulering av turistfiske. Forbud mot utkast må vurderes, i alle fall så lenge det er lite kunnskap om dødelighet av fang-og-slippmetoden. Norges Råfisklag etterlyser et utvalg som utreder problemet, men imens bør aktuelle tiltak prøves ut nå i flere pilotprosjekt. SV vil trøkke på for å få dette til å skje.