Ekspertenes fremtidsutsikter for Nordland er ofte nokså dystre. Folketallet stuper, ungdommen stikker av og om noen år er det bare gamlinger igjen. Utviklingen er i det hele tatt lite bærekraftig. Finnes det håp?

I kulissene jobbes det iherdig med å skape en alternativ fremtid. Med millionstøtte fra EU skal forskningsprosjektet SeeRRI bidra til å skape løsninger for Nordland, løsninger som i neste omgang skal hjelpe andre regioner rundt omkring i Europa.

Sant nok, forskerne bruker avanserte begreper for å beskrive veien videre, men de viktigste mekanismene er forståelig for alle: Vi må gjøre riktige ting på riktig måte. Vi må skape løsningene sammen. Tiltakene som settes i verk, må komme hele samfunnet til gode.

NHO Nordland, Nordlandsforskning og Nordland fylkeskommune er de norske partnerne i SeeRRI. Målet er å sørge for at Nordland blir en sterk region i fremtiden, et mål som skal nås gjennom å satse på de riktige tingene, som kunnskap og bred medvirkning.

Dette er ting som vi kjenner igjen fra FNs bærekraftsmål, som fylkeskommunen har vedtatt skal ligge til grunn for sine planer, og som blir viktige når forvaltningen av kysten nå skal formes. For kysten har blitt identifisert som nøkkelen for fremtidens Nordland. Det er ikke uten grunn: Fylket har en fjerdedel av Norges kystlinje, og de fleste bor nært kysten.

"Hvordan vi forvalter kysten, avgjør Nordlands fremtid. Når fylkeskommunene nå legger planer for de neste 20 årene, er de som bruker kysten med på utformingen.

Kysten og de nære havområdene er dermed viktig for mange, og produserer mat og energi for et globalt marked. Der er det viktige transportårer for lokale og globale forbindelser. Kystens kultur og natur er et fundament for reiselivsnæringen. Økt forskning på kysten og de nære havområdene vil kunne skape grunnlag for nye næringer og medisiner. Hvordan vi forvalter kysten, blir avgjørende. Vi må gjøre de riktige tingene på riktig måte.

I mars og april arrangerer SeeRRI workshoper der vår fremtidige havforvaltning er tema. På forhånd skal ekspertene definere de ti viktigste faktorene som vil påvirke kysten fremover. Er det klimaendringer? Er det sjømatproduksjon? Er det reiseliv og transport? Er det noe helt annet?

På workshopene kommer representanter for dem som bruker kysten: for eksempel næringsaktører, kommuner, Sametinget og Forsvaret. Deltakerne skal ta stilling til de ti faktorene og spå fremtiden på grunnlag av dem.

Ulike scenarioer for Nordlands fremtid skal utvikles og vil ligge til grunn for arbeidet med den regionale planen for forvaltning av kysten de neste 20 årene.

Denne planen blir altså ikke pønsket ut på et kontor på fylkeshuset. Den formes av aktørene som bruker kysten. Vi må skape løsningene sammen. Tiltakene som settes i verk, må komme hele samfunnet til gode.

Utfordringene er tallrike: Mange kommuner langs kysten opplever en nedgang i befolkningen samtidig som andelen eldre øker. Kunnskapen om prosesser i kystområdene og i havet har store mangler. Et endret klima med hyppigere ekstremvær, økt havnivå og et varmere og surere hav setter biologisk mangfold og arealer under press. Samtidig er det store økonomiske interesser knyttet til naturressursene og de produktene som skapes ved fiske, akvakultur, alger og energi.

En god balanse vil være viktig for klima og miljø, og ikke minst grunnlaget for matproduksjon i framtiden. En forvaltning som skaper forutsigbarhet for næringene vil bidra til å skape sikkerhet for fortsatt investeringer og sikring av fortsatt mat og energi til en økende befolkning i verden.

Svarene på hvordan vi oppnår denne balansen, må vi finne i fellesskap. Workshopene blir viktige, men alle som har interesse av kysten kan bidra med sine innspill når SeeRRI åpner sin nettportal. Her kan du gi innspill, som vil være med på å forme en bærekraftig fremtid for Nordland.

Nordlandsforskning, Nordland fylkeskommune og NHO Nordland er norske partnere i det europeiske forskningsprosjektet SeeRRI.