Det har det siste året vært mye fokus på barn og unges psykiske helse.

Og mange er bekymret, meg inkludert, både på hvordan over år med pandemi slår ut for de unge som har vært mye isolert og hvilke konsekvenser dette kan få. En av mine største bekymringer er at vi skal få høyere frafallstall i videregående skole.

Etter mye påtrykk ble det etter hvert satt ned en ekspertgruppe «Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under covid-19-pandemien, det såkalte Kjøs-utvalget. Et av forslagene fra ekspertgruppen er å prøve ut Nærværsteam i skolen.

Det er en god idé!

Og noe bl.a. Bodin videregående skole har gode erfaringer med. Vi er nødt til å styrke skolens kompetanse i psykisk helse

Det er en klar sammenheng mellom fravær fra grunnskoleopplæringa og senere fravær og økt risiko for manglende gjennomføring av videregående opplæring. I likhet med Kjøs-utvalget mener vi i SV at tidlig fraværsidentifisering må kombineres med gode støttetiltak, og bedre oversikt kan føre til mer effektiv ressursbruk. Mer strukturert oppfølging av fravær og elever, samt systematisk og tverrsektorielt samarbeid mellom skolens ulike ressurser vil være et viktig forebyggende grep. Nærværsteam ble prøvd ut i fire fylker. Forskning på prosjektet viser at spesielt helsesykepleierens rolle i skolen blir styrket gjennom arbeid i teamet (Anvik & Waldahl, 2018). Nærværsteamets praksis med oppsøkende samarbeid og dialog med grunnskolen om overganger for potensielle frafallskandidater i senere videregående opplæring, har i kombinasjon med tett oppfølging i videregående medført god oversikt over sårbare elever noe som vil gjøre oppfølgingen av disse enklere også under framtidige pandemier og andre krisesituasjoner. Dette er et tilbud flere unge må få være en del av.

Derfor vil SV nå ikke bare snakke om barn og unge psykiske helse; vi vil gjøre noe konkret.

Derfor ser vi til Bodø og de gode erfaringene de har med Nærværsteam og setter av 30 millioner til piloter med nærværsteam.