Kulturutdanningene i Nordland er stadig og fremdeles truet. Det oppleves nok for mange som at det har foregått en langvarig styrt nedlegging og svekking av utdanningstilbudene innenfor kulturfagene i hele Nordland. At danselinjen ved Bodø videregående skole ikke igangsettes er altså bare det siste eksempelet. Over mange år har vi sett at rammene for igangsettelse og ressurser til drift er blitt strammere, tilbudene færre og rekruttering har dermed blitt vanskeligere for kulturfagene i videregående utdanning.

Kulturfag som Musikk, dans og drama, Kunst, design og arkitektur og Medier og kommunikasjon er kanskje blitt rammet uforholdsmessig hardt av kutt og struktursaker. Håndverk, design og produktutvikling som skal ivareta tradisjonshåndverkene, er heller ikke igangsatt i Nordland. Mangelen på tilbud innenfor disse utdanningsprogrammene vil utvikle seg til et demokratisk problem. Landsdelen vil over år bli utarmet for kunnskap. Manglende rekruttering til videre studier på høgskoler og universitet gir færre profesjonelle kulturutøvere, designere, arkitekter og kunsthåndverkere. Utøvere med sterk tilknytning til lokal tradisjonskultur og verdier ifra landsdelen må være et ønske. Rekrutteringsutfordringen vil merkes innenfor store bransjer og sektorer i Nordlandssamfunnet og i Norge. De kulturelle utdanningene ivaretar et kunnskapsbehov som i utgangspunktet er pekt på som nasjonalt viktige. Gjennom å være organisert som egne studieforberedende utdanningsprogram er behovet gjort svært synlig. Utdanningene ivaretar ønskene og behovene til en elevgruppe som videreutvikler et talent, som motiveres av praktisk kunnskap eller der kulturutdanningene gir en farbar vei til studiekompetanse eller til høyere utdanning innenfor fagfeltene.

Uforutsigbare rammer og utrygge signaler rundt igangsettelse skaper ikke et godt rekrutteringsgrunnlag for utdanningene. Når det nå er så galt fatt, etterlyses det en egen og tydelig plan ifra fylkets administrasjon og politikere. Dette for å ivareta og sikre kulturutdanningene, slik at man over tid har trygge forutsigbare rammer for igangsettelse av tilbud. Det er tross alt forholdsvis små utgifter og små investeringer som skal til for å sikre gode og viktige utdanninger innenfor disse fagfeltene, som altså er blitt så små i Nordland.

Nedleggingssakene har vært preget av øyeblikksaktivisme men nå er det behov for et bredt og kontinuerlig engasjement som bidrar til å bevare gode og viktige utdanningsprogram. At Nordland, med blant annet kulturhovedstaden i 2024, Skulpturlandskap Nordland, Nordland Teater og et rikt regionalt kulturliv, ikke har et bredt kulturelt utdanningstilbud vekker nasjonal oppsikt og det bør oppfattes som en tragedie.

På veiene av kunstfagene på Bodin videregående skole: Bjørn Lien, avdelingsleder.