I et intervju i «Sagat» den 15.10.20, med distrikts- og digitaliseringsministerog «sameminister» Linda Hofstad Helleland (H) i Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD), forteller ministeren at:

«– Vi arbeider for fullt med å lovfeste konsultasjonsordningen for å lage klare regler for når og hvordan det skal konsulteres. Vi tar sikte på å sende dere et oppdatert utkast til lovforslag om ikke lenge, sa Helleland til Sametingets plenum

Ministeren opplyser altså om at «Vi tar sikte på å sende dere et oppdatert utkast til lovforslag om ikke lenge (…)»

Dersom KMD sender dette lovutkastet ut til høring til Sametinget, må det sendes ut til allmenn høring til alle berørte parter! Noe annet vil være en grov forskjellsbehandling av de berørte parter.

Om Sametinget blir gitt en slik særbehandling, vil det være en fortsettelse av den grove forskjellsbehandlingen som KMD har holdt på med fra dag en i denne saken.

Det er her nødvendig å gi leserne en liten gjennomgang av det som har skjedd tidligere i saken om å få på plass lovfestet konsultasjonsplikt:

Først gjennomførte KMD og Sametinget langvarige forhandlinger («konsultasjoner») bak lukkede dører om et lovutkast, uten at andre berørte parter fikk vite noe som helst. Dernest, da Sametinget og KMD så var blitt enige om et utkast til lov om konsultasjonsplikt med Sametinget og representanter for samiske interesser på den ene siden og statlige-, fylkeskommunale- og kommunale organer på den andre siden, ble lovforslaget sendt til Sametinget slik at Sametingets plenum kunne komme med sin høringsuttalelse til lovforslaget før det ble oversendt til Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite. Ingen andre berørte parter fikk anledning til å uttale seg til lovforslaget! KMD mente (og mener tydeligvis fortatt) at ingen andre berørte parter enn Sametinget er meningsberettigede når det gjelder dette lovforslaget

Etter at andre berørte parter enn Sametinget la press på Kommunal- og forvaltningskomiteen, med krav om å gjennomføre en åpen høring om lovforslaget, ble en åpen høring gjennomført av komiteen. I denne høringen fortsatte forskjellsbehandlingen. Sametinget ble tildelt 20 minutter for å framlegge sitt syn. Alle andre parter ble avspist med 5 min hver.

Alle de som hadde innlegg på den åpne høringen, unntatt Sametinget, krevde at lovforslaget ble sendt ut på allmenn høring. Stortinget imøtekom dette kravet og sendte lovforslaget ut på allmenn høring. (Sametinget jamret seg gjentatte ganger over dette.)

Nå ser det ut til at KMD, med Linda Hofstad Helleland i spissen, har bestemt seg for å fortsette med denne systematiske og grove forskjellsbehandlingen.

Vil kommunene og fylkeskommunene finne seg i å bli oversett og også behandlet så respektløst som denne grove og systematiske forskjellsbehandlingen, legger opp til?

Uansett: EDL protesterer på denne planlagte forskjellsbehandlingen. Vi finner ikke noen annen forklaring på dette enn at KMD ønsker å forskjellsbehandle befolkningsgrupper med utgangspunkt i etnisitet og avstamming. En slik forskjellsbehandling strider helt opplagt mot prinsippet om etnisk og demokratisk likeverd. Dette er et prinsipp som våre myndigheter bør etterstrebe og også legge til grunn i sin politikk og forvaltning, men som de dessverre ikke synes å være villige til å etterleve.