Bærekraft består av mer enn miljøtiltak. Det hjelper lite å sortere søppel om du ikke tar ansattes rettigheter på alvor. Det har mange små og mellomstore bedrifter i Nordland tatt inn over seg.

Bærekraftig utvikling er et globalt mål basert på solidaritet, både med tanke på kommende generasjoner og mellom oss som lever i dag. FNs bærekraftsmål ligger ofte til grunn for de utviklingsgrepene som tas. Selv om bærekraftsbegrepet blir ofte brukt om klima- og miljøtiltak, inneholder målene mye mer enn bare hensynet til miljøet. En helhetlig bærekraftig utvikling innebærer også sosiale forhold - hvordan mennesker har det, og selskapsstyring – en sunn økonomi.

I forretningsstrategier landet over inkluderes nå bærekraft i stadig større grad. Selv om det er de større bedriftene som har kommet lengst i arbeidet, møter de små- og mellomstore bedriftene (SMB) også krav knyttet til bærekraft. Det kan være gjennom lover og reguleringer, som ansvarlige underleverandører, eller i form av forventinger eller incentiver fra banker, kunder og egne og fremtidige ansatte.

Vi i BDO har nylig tatt pulsen på SMB-er over hele landet i en undersøkelse kalt SMB-barometeret. 1200 virksomheter med opptil 500 millioner kroner i omsetning ble spurt om alt fra markedsutsikter til arbeid med bærekraftig utvikling og digitalisering. På landsbasis er det omtrent halvparten (51 prosent) av de 1200 virksomhetene som sier at de gjennomfører bærekraftstiltak. I Nordland er tallet 46 prosent. 21 prosent av de spurte måler på effekten av bærekraftstiltak, og det samme antallet velger å rapportere. Nordland ligger fire prosentpoeng høyere enn landssnittet på rapportering, som er gunstig å gjøre i møte med økende krav til dokumentasjon og etterprøvbarhet.

Resultatene fra barometeret forsterker imidlertid inntrykket av at mange ikke er bevisst at bærekraftig utvikling handler om tre dimensjoner som må spille sammen: Ikke bare klima og miljø, men også sosiale forhold og økonomi. Mens hele 86 prosent av bedriftene på landsbasis som gjennomfører bærekraftstiltak konsentrere disse mot klima- og miljøtiltak, er det kun 16 prosent som gjennomfører tiltak innen sosiale forhold, og kun 15 prosent har tiltak knyttet til økonomistyring og etikk.

Gledelig er det likevel å se at bedrifter i vårt fylke har kommet lengre enn sine konkurrenter og kolleger i landet for øvrig. Hele 29 prosent av de spurte i vår region gjennomfører tiltak rettet mot sosiale forhold, som likestilling, mangfold, utdanning og HMS. Nordland er ledende på bærekraftstiltak rettet mot sosiale forhold.

Den sterkeste motivasjonen bak tiltakene er næringslivets samfunnsansvar. 7 av 10 bedrifter i Nordland fylke oppgir «vi ønsker å ta større samfunnsvar» som motivator, som igjen er i tråd med tanken om solidaritet i bærekraftig utvikling.

I en tid på året hvor mangfold og inkludering står ekstra sterkt, er det oppmuntrende å se at næringslivet i Nordland er samfunnsengasjerte og fremoverlente - og at de bryr seg om menneskene i og rundt lokalsamfunnene. Til gjengjeld er det fortsatt over halvparten av bedriftene i vår region som ikke har bærekraft på sin agenda. For å bygge et Nordland der folk vil bo og arbeide, og de mindre bedriftene vil vokse, blir det stadig viktigere med et bærekraftig tankesett.