Gå til sidens hovedinnhold

Levende lokalsamfunn trenger unge stemmer

Artikkelen er over 1 år gammel

Unge stemmer er viktige for å ivareta vårt framtidige demokrati.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det norske lokaldemokratiet er godt – men det kan bli bedre. En viktig del av demokratiet er at ulike grupper er representert og blir hørt. Kommunestyrene er dominert av menn i alderen 40 til 60 år. Vi trenger flere unge som kan sette dagsorden, også i kommunestyrene.

Dagens ungdomsgenerasjon er aktive og samfunnsengasjerte. De skriver i avisa, er aktive i ulike organisasjoner og går i demonstrasjonstog – i tillegg til å være engasjerte på digitale arenaer. Likevel er de unge fortsatt underrepresenterte ved valg og blant folkevalgte.

- Når kommunestyret i hovedsak består av godt voksne er det vanskelig å ivareta de unges perspektiv på en god måte. Det er lenge siden de selv var ung. Victoria F. Mathiassen, 21 år. Varaordførerkandidat i Skjervøy kommune.

Livskraftige lokalsamfunn

Barn og unge voksne t.o.m. 26 år utgjorde 33 % av befolkningen i 2018. Likevel har denne gruppen ofte lite direkte påvirkning i lokal samfunnsutvikling. Mange distriktskommuner har utfordringer med nedgang i folketallet og en stadig eldre befolkning. Å snu denne trenden er et komplekst og sammensatt bilde.

De unge er en ressurs som distriktskommuner ikke har råd til å gå glipp av. Deltakelse i lokal samfunnsutvikling kan bidra til å styrke eierskap og tilhørighet til plassen de bor på.

- Gjennom engasjement får jeg en sterkere tilhørighet til Kalland, som da jeg jobbet med å få opp igjen lokalbutikken som er viktig for bygda.Martin Savland, 29 år, listekandidat, Sunnfjord kommune.

Dersom vi virkelig ønsker at ungdom skal ha lyst å bo i distriktene også i fremtiden, må de også være med og planlegge og påvirke. Alle må bidra for å skape det gode samarbeidsklimaet som skal til for at ungdommene ønsker å engasjere seg.

De unge vet hvor skoen trykker

De unges tanker og perspektiver er viktig å ta med i beslutningsprosesser. De er brukere av tilbud og tjenester i kommunen, og de har førstehånds kunnskap og erfaringer om hvordan det er å vokse opp på plassen de bor på. Tjenester og tilbud blir mer treffsikre og bedre tilpasset dersom målgruppa får medvirke i planlegging og utforming av det som berører dem direkte.

Unge tilfører samfunnsdebatten perspektiver som er annerledes enn andre interessegrupper. De er ikke nødvendigvis opptatt av én bestemt sak, eller typiske barne- og ungdomsspørsmål. Ungdomstiden er preget av identitetsbrytninger, og få vet hva og hvor de vil være om 10, 20, 30 år fram i tid. Ungdom engasjerer seg derfor ofte for samfunnet som helhet, nettopp fordi dette også vil gagne dem selv.

Det er slike perspektiver som gir helhetlig og rettferdig politikk. Både Nordregio og LNU peker derfor på at hvis vi skal nå bærekraftsmålene, må ungdom i større grad bli involvert og engasjert i utvikling, implementering og oppfølging.

- Gjennom å bruke energien på saker du brenner for så er du med og gjør en forskjell for samfunnet. Jeg ønsker å bidra til at innbyggerne i Skjervøy er en bra kommune å bo i, og at ungdommene blir boende eller flytter tilbake. Victoria F. Mathiassen.

Engasjerte unge

Ungdom er ikke uengasjerte. Ungdomsengasjementet i landet er høyt. De engasjerer seg når det er noe som er viktig for dem, for eksempel i miljø og klimaspørsmål.  Engasjementet unge oppviser i sosiale medier er bra, men utfordringen er å kanalisere unges engasjement inn i de representative beslutningsprosessene. I et demokratisk perspektiv er det nødvendig at ungdom deltar i valg, er representativ i partier og folkevalgte organer, og at de er aktive i organisasjonslivet. De skal leve med konsekvensene av politikken som føres, og vi må gi dem mulighet til å bli hørt og tatt på alvor.

Etablere gode rekrutteringsarenaer, skape tillit og gi reell innflytelse

Skal vi få flere unge til å stille til valg må vi anerkjenne ungdom og gi dem tillit. Det er viktig at kommunen arbeider godt med å involvere barn og unge, slik at de får en reell mulighet til å påvirke lokalsamfunnet. Kommunene må la de unge slippe til ved å legge til rette for medvirkning slik at interesse og samfunnsengasjement våkner tidlig. Kommunestyrene må ha et klima som er så bra at ungdom synes det er interessant å delta. Ungdommen må selv ta et ansvar; skal ungdom få sine saker satt på dagsorden så må de engasjere seg politisk.

- Skal vi få flere unge til å engasjere seg så er det viktig at det fins unge personer fra før i politikken. Det er også viktig at unge opplever at eget engasjement blir ivaretatt i eget parti og ser at saker de er opptatt av kan føre til endring. Martin Savland

Kommunene kan bidra til å rekruttere flere unge inn i politikken ved å forsterke innsatsen for å få politikken ut til ungdommen, med formål om å fremme tillit og aktiv medvirkning. Kommunene bør etablere gode arenaer for deltakelse og skape gode koblinger mellom det tradisjonelle representative demokratiet og andre deltakelsesformer, som for eksempel lokalutvalg, ungdomsråd og grendeutvalg i kommunene.

Alle kommuner og fylkeskommuner skal opprette ungdomsråd. Dette kravet følger av ny kommunelov. Loven trer i kraft høsten 2019 fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023. Fra samme tidspunkt trer også ny forskrift om medvirkning i kraft.

Ungdomsråd kan fungere som «skoler i demokratiet» og er en rekrutteringskanal til politiske partier, men da er det viktig at innflytelsen ungdom gis er reell.

- Jeg begynte den ungdomspolitiske karrieren i Skjervøy ungdomsråd. Der oppdaget jeg at mange av sakene berørte meg. Jeg ønsket å engasjere meg videre på vegne av de unge i samfunnet. At barn og unges stemmer skal bli hørt. Victoria F. Mathiassen.

Lokaldemokratiet kan styrkes ved å ta unge stemmer på alvor. Involvering av unge i samfunnsutvikling styrker forståelsen for planlegging og kommunale prosesser, makt og innflytelse og lokaldemokratiet.

Unge stemmer er viktige for å ivareta vårt framtidige demokrati - det er du som velger som kan påvirke hvem som blir valgt inn i kommunestyret i din kommune.  Godt valg!

Kommentarer til denne saken