I en artikkel i AN den 26. april argumenterte Ove Amundsen, styremedlem Rødt Nordland, sterkt for jernbanen under tittelen «Bane med livets rett?» Det Ove Amundsen omtaler i positive vendinger er i virkeligheten «Verdens lengst og utvilsomt mest kostbare jernbanemuseum».

Jernbanen mellom Steinkjer og Bodø har ingen plass i fremtidens Nordland eller i Nord-Norge fordi:

1. Det er verken befolkningsgrunnlag (lavt og synkende) eller næringsdrift (tungindustri) som på noen måter gir økonomisk grunnlag for en slik investering eller drift.

2. Jernbanen er sentraliserende og dermed distriktsfiendtlig da gods og passasjerer må transporteres og omlastes på sentrale steder.

3. Jernbanen er ikke klimavennlig hverken ved investeringer (materialforbruk) eller drift.

Løsningen er gode veier for gods- og persontrafikk, fordi:

1. Det gir transport direkte fra produsent lokalt til forbruker sentralt. Det styrker og opprettholder lokal næringsdrift.

2. Veier og veitransport er langt med fleksibelt overfor endringer i samfunnet.

3. Bruk milliardene jernbanedriften av Nordlandsbanen koster årlig på forsert utbygging av gode og trafikksikre veier til/fra lokale produsenter og befolkning.

4. Biltransport inkludert tungtransport vil om få år forgå med miljøvennlig el-drevende kjøretøy. De vil være på plass lenge før et godt utbygget veinett er fullført.

Til dette trenger vi mer miljøvennlig kraft. Da bygger vi ut først og fremst den mest miljøvennlige kraften – vannkraft og supplerer med vindkraft.

Denne miljøvennlige kraften selger vi langs veiene. Fremtidsrettet vil det være å bygge en internasjonal el-service stasjon ved Kirkenes. El-service stasjonen ved Kirkenes vil betjene en økende havgående fiskeflåte, den økende skipstransport gjennom nordøstpassasjen og utskipningen av varer og tjenester fra den påtenkte jernbanen fra Finland.

Skipstrafikken vil også i økende grad bli drevet med elektrisk kraft. Dette vil være et godt bidrag til å gi Nord-Norge større økonomiske muskler og gjøre landsdelen mer økonomisk uavhengig av Sør-Norge.