I bare tre og en halv dag fikk Anita Lundli være mor før barnet ble hentet av barnevernet og plassert i fosterhjem.

Salten tingrett er kommet til en motsatt konklusjon, også med støtte i rettens sakkyndige. Den mener barnet må tilbakeføres og at foreldrene i fellesskap og med noen hjelpetiltak vil kunne klare å gi barnet den omsorg som er nødvendig og tilstrekkelig.

Barnevernet har en svært vanskelig oppgave. Det skal primært tilse at barnets interesser ivaretas best mulig. Disse kan i enkelte tilfeller komme i konflikt med foreldres egen-interesser. Det plikter barnevernet å forholde seg aktivt til.
Barn har som utgangspunkt det best hos sine biologiske foreldre - slik naturen også har tilrettelagt for. Å gripe inn i forholdet mellom barn og foreldre, krever både en solid faglig vurdering og et solid menneskelig skjønn.

Når barnevernet konkluderer med hvem som er egnet som foreldre eller ikke, påtar det seg et særdeles stort ansvar. Spesielt gjelder det i en sak som denne der foreldrene ikke er gitt noen mulighet til å vise om de innfrir. Det gjør saken ekstra dramatisk og alvorlig.

Det vises til «lettere psykisk utviklingshemning» hos moren som begrunnelse for uegnethet, en diagnose rettens sakkyndige for øvrig stiller spørsmål ved. Men når vi ser hvordan ulike familieforhold er og utvikler seg, er det mange foreldre uten noen diagnose, som det også kan stilles spørsmål ved egnetheten til. Eksemplene på høyintellektuelle foreldre med barn preget av svært dårlig omsorg gjennom oppveksten, er mange.

Vi konstaterer at Salten tingrett etter å ha vurdert hele sakskomplekset, enstemmig konkluderer med at foreldrene vil klare sin omsorgsoppgave. Og ut fra det brede innsynet vi har fått i saken, er det vanskelig å se at dette paret er så mye dårligere egnet enn mange andre til å ha omsorg for sitt barn. Burde ikke foreldrene i det minste bli gitt en rimelig sjanse til å vise sin omsorgsevne?

Barnevernet i Bodø påtar seg et særdeles stort ansvar når det nå velger å overprøve tingrettens kjennelse gjennom en anke. Vi får bare håpe at det ikke er gått noen prestisje i en sak som krever at enhver prestisje legges til side.