Situasjonen er ikke blitt bedre siden da, og samme historie høres fra andre Nordlands-kommuner.

Et av problemene har vært mangel på nasjonale retningslinjer og universell utforming av nybygg. Noe som svekker muligheten for å stille standardiserte krav. Nå er dette delvis utbedret. I all stillhet har vi fått en ny lov som setter forbud mot å utestenge folk med nedsatt funksjonsevne fra å delta i samfunnslivet på lik linje med alle andre. Den nye loven forplikter mange. Men ikke minst kommer den til å kreve betydelig innsats fra kommunene.

Det dreier seg om den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Den krever at alle bygninger, med tilhørende utearealer som er åpne for publikum, skal utformes på en måte som sikrer alle likeverdig tilgjengelighet, som det heter i loven. Det betyr blant annet at rullestolbrukere skal kunne ta seg inn og ut hovedinngangen til butikker, restauranter, kommunehus, legekontorer, banklokaler og skoler.

Også astmatikere og allergikere som plages av dårlig inneklima skal få sine rettigheter. Det samme gjelder for eksempel svaksynte elever som ikke får fullt utbytte av undervisningen på grunn av dårlig lys. Lignende rettigheter skal gjøre livet lettere også for folk med diabetes, epilepsi og ulike former for psykiske lidelser, for bare å ta noen eksempler.

Den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er med andre ord svært ambisiøs. Gjennomføringen vil by på en lang rekke ringvirkninger og konsekvenser, med krav om betydelige økonomiske investeringer. Noe bør kunne gjennomføres relativt raskt, men mye må naturlig nok komme som resultat av framtidig planlegging og utbygging. Særlig kommunene blir pålagt mange nye tunge økonomiske løft, i konkurranse med en rekke andre presserende oppgaver.

Derfor sier det seg selv at loven ikke kan gjennomføres over natta. Men vi må starte nå. Også i Bodø, der tendensen er at man helst vil vente til et nytt kulturhus står ferdig før man legger bedre til rette. Det må settes inn økonomiske ressurser nå. Hvis ikke risikerer vi å få en lov full av store ord og fagre rettigheter, men tom for reelt og praktisk innhold.

.

.