Den er like spennende hver gang, ikke minst for kommunene i Nordland; dagen SSB legger fram sine befolkningstall.

De siste årene har dagen stort sett innebåret dårlig nytt for vårt fylke. Nordland har mistet over 3.000 innbyggere de siste fire årene, og trenden fortsetter.

Nedgangstendensen er riktignok fallende, men i årets første kvartal ble vi 12 færre nordlendinger. Årsaken til at fallet ikke ble større er god drahjelp fra Bodø.

Fylkeshovedstaden fikk 50 nye innbyggere i første kvartal, etter at folketallet der falt i to av fjorårets kvartaler. Også Beiarn (10) og Steigen (4) fikk økt sitt folketall i første kvartal.

For de resterende 38 kommunen i Nordland fortsetter folketallet med å falle. Inkludert Salten, som fikk 53 færre innbyggere i første kvartal, til tross for at tre av kommunene altså vokste.

En av hovedårsakene til nedgangen er at fødselstallet fortsette med å falle, over hele landet.

I første kvartal ble født 12.900 barn i Norge. Det er det laveste antallet i et førstekvartal siden 1997. Til sammenligning ble det født 13.700 barn i første kvartal 2021, den første gang fruktbarheten steg på tolv år i fjor.

Nå er fødselstallene altså tilbake på et lavere nivå enn på lenge.

Nordland er en av "verstingene" i denne statistikken, med en fødselsnedgang på 10 prosent i første kvartal. Bare Oslo og Troms og Finnmark hadde en større nedgang, og nedgangen i Oslo kan forklares med svært høye fødselstall der i 2021.

Lav evne til å reprodusere egen befolkning begynner derfor primært å bli et nordnorsk problem.

Før har vi vært bekymret over at ungdommen vår forlater landsdelen, nå kan de se ut som om problemet i like stor grad er at vi ikke produserer nok ungdom.

Ja, flyttetallene ser faktisk ut til å ha snudd. Det flyttet flere til Nordland enn fra fylket både i siste kvartal 2021 og i første kvartal 2022.

Det betyr ikke at vi kan slutte å være redd for at ungdommen flytter. Folketallet i Nordland stiger gjerne i første og fjerde kvartal, det er tredje som er utfordringen.

Det er da SSB registrere de som skifter bosted for å påbegynne en utdanning, og da har folketallet falt kraftig alle de siste årene.

De nye tallene kan tyde på at kommunene i Nordland kan ha hatt et litt feil fokus i sine forsøk på å holde folketallet oppe.

Mye oppmerksomhet har vært rettet mot hvordan vi skal få ungdommen til å bli, blant annet gjennom et styrket utdanningstilbud i fylket.

Å holde på de som alt bor her, og få flere innflyttere, var også et hovedpoeng for den distriktskommisjon regjeringen Solberg nedsatte.

Kanskje man nå også bør begynne å se på hvordan man får opp fødselstallet. En styrking av barnefamilienes kår i Nordland og en styrking av skole- og barnehagesektoren kan være en vei å gå.

I stedet synes mange kommune å gjøre det motsatte.

Det kan nok spare penger på kort sikt, men fører det til at færre nordlendinger vil føde barn vil tapene bli mye større på lang sikt.