Det er organet Landinfo's vurderinger som avgjør hvor regjeringa Solberg (UDI) kan returnere asylsøkere som har fått avslag. Landinfo's vurderinger rammer primært asylsøkere fra Afghanistan.

Det intressante er at Landinfo's vurdering av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan i lang tid har vært vesentlig forskjellig fra FN's vurderinger. Ifølge FN, og andre internasjonale organer, har sikkerhetssituasjonen gradvis blitt vesentlig forverret i mange år. Dette faktum reflekteres ikke i Landinfo's vurderinger og dermed ikke i regjeringa's praksis.

Man kan med rette spørre seg om Landinfo er et "nøytralt organ", sjøl om det heter at de er "faglig uavhengig", som norske myndigheter kan basere flyktningpolitikken på, når Landinfo's vurderinger i praksis divergerer fra andre internasjonale organer, og dermed framstår som de tilpasser seg regjeringas politikk.

Det inngir ikke tillit når bånda, i dette tilfelle, til oppdragsgiver er for tette!

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan vurderes nå internasjonalt som mer usikker enn i krigsherjede Syria.-