Jan Erik Solheim har gitt et tilsvar til mitt innlegg og hevder at jeg ikke gjengir den altoverveiende rådende vitenskapelige forståelse av hva som styrer klimaet.

I motsetning til meg har Solheim en del klimavitenskapelige artikler å vise til. Som Klimarealist er Solheim en klar utligger i klimavitenskapen. Og det har jeg ikke noe imot, tvert imot er det både fortjenestefullt og helt nødvendig å søke etter andre forklaringer enn de rådende, og kontinuerlig etterprøve og utfordre den gjeldende lære.

Men det finnes en fasit for dette. Både James Hansens og Jan Erik Solheims arbeider og prediksjoner kan nå etterprøves med faktiske data fra naturen.

I 1988 skrev James Hansen en artikkel der han «spådde» hvordan global gjennomsnittstemperatur ville utvikle seg de neste 30 år gitt ulike utslippsscenarier. Han anga tre ulike utviklinger, A, B eller C, der de ulike alternativene anga ulike utslippsscenarier av CO2, metan og andre klimagasser. Alle som ønsker kan ved hjelp av denne linken selv vurdere i hvilken grad James Hansen traff eller bommet:

https://moyhu.blogspot.com/2018/06/hansens-1988-predictions-30-year.html

De virkelige klimagassutslipp kom nærmest scenarie B i Hansens projeksjoner. Og gitt kompleksiteten i klimasystemet skal en være temmelig forutinntatt og lite velvillig innstilt for ikke å la seg imponere over hvor nær Hansen var med sine prediksjoner.

Solheim har gjort noe tilsvarende, i mai 2012 utgav Solheim sammen med de norske forskerne Humlum og Stordahl artikkelen "The long sunspot cycle 23 predicts a significant temperature decrease in cyccle 24."

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364682612000417#FCANote

I denne artikkelen gav de en del prediksjoner om temperaturutviklingen på den nordlige halvkule og særlig på Svalbard i perioden fra 2012 og ut resten av solsyklus 24. Det skulle bli kaldere, mye kaldere. Solsyklus 24 er nå for alle praktiske formål over og vi er i ferd med å gå inn i solsyklus 25 hvis vi ikke allerede er der.

I artikkelen ble det bl.a. gitt følgende prediksjoner (oversatt av meg fra engelsk til norsk:)

«Vår prognose indikerer et årlig gjennomsnittlig temperaturfall på 0,9 ° C på den nordlige halvkule under solsyklus 24. For målestasjonene sør for 75N er temperaturfallet i størrelsesorden 1,0-1,8 ° C og kan allerede ha startet. For Svalbard forventes en temperaturnedgang på 3,5 ° C i solsyklus 24 for den årlige gjennomsnittstemperaturen. Det forventes et enda høyere temperaturfall i vintermånedene (Solheim et al., 2011).»

De fleste som følger litt med i klimadebatten vil vite at det stikk motsatte har skjedd. Fra 2012 til dags dato har den nordlige halvkule hatt en temperaturøkning på ca. 0,3 C, og temperaturene på Svalbard har fortsatt å øke i rekordtempo, og særlig om vinteren.

Som legmann finner jeg dette ganske enkelt, jeg følger med på fasiten og vurderer hvem av de ulike retninger som rent empirisk synes å forstå dette best. Og da er det nesten ingen som har flere skivebommer å slå i bordet med enn Solheim og hans venner i Klimarealistene. Det måtte i så fall være han pastoren i Florida som spår verdens undergang et par ganger i året.