Som medlem av Klimarealitenes Vitenskapelige Råd vil jeg gjerne bidra til å korrigere feil i fremstillingen til Rune Vallaker. Jeg er tidligere professor ved Universitetet i Tromsø, med faglig bakgrunn i astrofysikk, hvor jeg blant annet har undervist i temaet strålingstransport gjennom stjerneatmosfærer. Astrofysikere har utviklet et forenklet ligningsett som numerisk kan løses og med god presisjon beskriver stålingstransport gjennom stjerneatmosfærer. Klimaforskere bruker samme ligningssett for jordas atmosfære. Dessverre gir det feil resultat da en planetatmosfære er vesentlig forskjellig fra en stjerneatmosfære på grunn av lavere temperatur.

Jeg vil ta for meg noen av punktene hvor Vallaker tar feil:

Det er ingen vitenskapelig enighet om at de klimaendringene vi observerer skyldes utslipp av CO2. Det publiseres årlig mange hundre vitenskapelige arbeider som viser andre årsaker til oppvarming. Det er riktig at John Tyndall gjorde eksperimenter som viser at enkelte gasser, blant annet vanndamp og CO2 absorberer stråling. Selv om det er gjort teoretiske beregninger som viser at dette vil føre til oppvarming, er det hittil ikke verifisert ved eksperiment. Jeg har selv gjort eksperimenter med små drivhus, for å undersøke virkningen på temperaturen inne i drivhuset med forskjellig innhold av CO2 og med tak av glass eller folie som slipper gjennom infrarød stråling. Vi har ikke greidd å påvise at det blir varmere med mer CO2. Vi finner at temperaturen stiger litt langsommere med mer CO2 for samme oppvarming, dvs. ingen ekstra temperaturøkning med mer CO2.

Der hvor CO2 teoretisk kan ha en virkning er i ca. 10 km høyde der CO2 molekylene sender stråling ut i verdensrommet. Etter teorien skal dette området holde på varmen, dvs vi skal kunne måle en temperaturøkning i denne høyden, og den ekstra varmen skal stråle tilbake til jorda og varme den ytterligere opp. Mange hundre tusen værballonger er sendt opp for å finne denne ekstra varmen. Den er til i dag ikke påvist.

Du skriver at en amerikansk forsker Daniel Feldmann i en artikkel i Nature har målt effekten av mer CO2 bla. i Alaska. Såvidt jeg husker målte han økt absorbsjon ved mer CO2 og viste dermed at CO2 mengden har økt. Vi sjekket bakketemperaturen på stedet han målte. Den gikk ned i måleperioden.

Atmosfæren i 10 km høyde er kaldere enn luften ved bakken. Det vet alle som tar en flytur. Stråling fra den kalde atmosfæren er ikke i stand til å varme opp bakken som allerede er varmere. Vi kan se et isfjell, men isfjellet kan ikke varme oss opp. Det er som å ha en kald og en varm kopp kaffe. Den varme kaffen blir ikke varmere når vi heller kald kaffe opp i den.

Vallaker hevder at det ikke finnes noen annen forklaring på oppvarming de siste 150 år enn økt CO2. Jeg vil trekke frem to årsaker til klimavariasjoner. Det ene er at sola er en variabel stjerne – varmeutstrålingen varier med perioder fra 10-12 år (solflekkperioden) til noen hundre eller tusen år. Videre endrer jorda sin bane rundt sola og sin helningsvinkel som følge av påvirkning fra de store planetene i solsystemet. Dette ble beregnet av den serbiske matematiker Milutin Milankovic og publisert for 100 år siden. Den største endringen på våre breddegrader er at polarsirkelen vandrer nordover. Merket som ble satt opp på Saltfjellet for 50 år siden er nå ca 1 km for langt sør.

På grunn av endringen av helningsvinkel er innstrålingen på våre breddegrader, med en konstant sol, redusert med 1,6% på de siste 8000 år. En undersøkelse av smådyr i sedimenter på Vøringeplatået utenfor Nordland, publisert i 2004, viser at overflatetemperaturen i havet i august er redusert fra ca. 15 til 10 grader. Kurven for havtemperatureduksjon følger nøyaktig kurven for solinnstråling. Den kaldeste perioden på flere tusen år var på slutten av 1600-tallet da det var et dypt solminimum.. Da forsvant også nordlyset. Peter Dass som skrev om alt som skjedde i landsdelen skrev aldri om nordlyset.

Han døde i 1707. Da kom nordlyset tilbake – og det ble raskt varmere. Siden den gang har solinnstrålingen ved 65 grader nord økt med 0,5%. Det tilsvarer 1,6 grader varmere havtemperatur i august ut fra sammenhengen mellom temperatur og solinnstråling på Vøringplatået.

Siden århundreskiftet har sola redusert aktivitet og mange forskere mener at vi nå er på vei inn i et dypt solminimum som vi hadde på 1600 tallet. Temperatur og varmeinnhold i Nord Atlanteren har gått ned i perioden 2005-15 like mye som den gikk opp i 10-året før. Og det på tross av sterkt økende CO2 innhold i atmosfæren.

Til slutt litt om CO2 i atmosfæren: Tall i den siste IPCC rapporten viser at 96% av de årlige utslipp kommer fra naturlige kilder. Videre forteller rapporten at en firedel skiftes ut hvert år. Det betyr at oppholdstiden for CO2 i atmosfæren er i gjennomsnitt fire år. Selv om mer CO2 skulle føre til oppvarming, hvilket ikke er bevist, så utgjør menneskelige utslipp kun 4%. Det blir i tilfelle en ikke målbar temperaturøkning.

For mer informasjon om naturlige klimavariasjoner henvises til Klimarealistenes hefte «Naturen styrer klima»