De omfattende kuttene i skole og eldreomsorg i Fauske kommune viser seg å ha vært uheldige og til dels unødvendige. Det er de svakeste i samfunnet som har blitt hardest rammet. Opplæringsloven og helse- og omsorgstjenesteloven brytes daglig, mens store nedskjæringer i bemanningen fortsetter.

Det til tross for at inntektene til kommunen er svært gode og har økt med rundt 150 millioner kroner mer enn budsjettert på bare to år. Men dette er penger vi som politikere og folkets representanter ser lite til før de dukker opp i regnskapet.

Fauske Arbeiderpartiet har lenge stilt spørsmål med hvorfor kommunestyrets flertall ikke bruker økte inntekter til å skape trygghet hos innbyggerne, uten å få gode svar.

Store pengebeløp er holdt utenfor kommunestyrets demokratiske kontroll og viser at det har vært rom for å korrigere kursen underveis. Nedskjæringene som har rammet hardest innenfor skole og eldreomsorg, har vært unødvendig harde.

Vi mener nedtrekk i tjenestene må kunne skje i et tempo som medfører at både ansatte og brukere opplever en hverdag de klarer å stå i.

Spesielt innenfor skole og pleie- og omsorgstjenesten har nedtrekket de siste årene medført vesentlig større belastning på innbyggerne og den enkelte ansatte, og signalene disse nå sender om utfordringene i sin hverdag er noe politikken må ta på alvor.

I 2021 ble det budsjettert med at kommunen skulle gå med 69 millioner kroner i minus, men regnskapet viste 14 millioner i pluss. Det er en differanse på 83 millioner og viser med all tydelighet at budsjettet var urealistisk og at økte inntekter ikke ble lagt inn. Inntektene i 2021 økte med 77 millioner kroner, hvor deler av disse er ment å gå til å bedre kommunens tjenester innenfor skole og eldreomsorg, noe Fauske kommune unnlater å gjøre.

Fauske Arbeiderparti regner med en stor differanse også for 2022, når regnskapet legges frem. I formannskapet 9. februar ble det signalisert at prognosen fra august i fjor står seg, noe som betyr et underskudd på vel 11 millioner.

Vi vet at inntektene bare på skatt og rammeoverføring i 2022 økte med 48 millioner kroner, samt økte kraftinntekter og inntekter fra havbruksfondet med mer. Derfor sier det seg selv at regnskapet for 2022 vil bli oppgjort med betydelig overskudd.

Det er trist at innbyggerne ikke får se noe til disse pengene, men det er slik kommunens ledelse ønsker at det skal være. I en tid der kommunes tjenester er under press, er det særdeles viktig at inntektssiden er korrekt og at budsjettet reguleres ved endringer, jamfør kommunelovens bestemmelser.

Fauske Arbeiderparti tror Fauske kommune kan komme ut av ROBEK lenge før prognosen. Dette på grunn av de betydelig økte inntektene.

Vi ønsker en ansvarlig og planmessig bruk av fellesskapets midler fremover. Samtidig er vi opptatt av at økte inntekter også bør gjenspeiles i økt handlingsrom i tjenestene til våre innbyggere, noe de pågående prosesser innenfor kommunens tjenesteområder ikke viser tegn til

Det er gledelig å kunne betale ned overforbruket kommunen har opparbeidet seg, men dersom tempoet skaper en kommune der ingen vil bo eller jobbe, kan medisinen ha vist seg å være verre enn sykdommen.