29 kommuner i Nordland og over halvparten av norske kommuner har under 5.000 innbyggere. Kan vi godta at disse ikke får samme hjelp som store kommuner til å være innovative?

En effektiv offentlig sektor som leverer gode tjenester til innbyggerne, har høy grad av tillit i befolkningen og finner nye løsninger på samfunnsutfordringer i samarbeid med andre. Det er målet i en ny Stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor som fremmes i disse dager. I tillegg til å presentere utviklingstrekk og endringsbehov, viser meldingen regjeringens politikk for det videre arbeidet med innovasjon i offentlig sektor.

Meldingen har en tydelig erkjennelse. Små kommuner med færre enn 5.000 innbyggere får ikke tilstrekkelig bistand av dagens statlige virkemiddelapparat for innovasjon.

Det er et paradoks at Stortingsmeldingen til tross for denne erkjennelsen, ikke skisserer tiltak for å øke innovasjonsevnen i små kommuner. I denne kronikken vil jeg derfor peke på to tiltak som meldingen burde ha lansert, men som den ikke gjør.

Men la meg først slå fast: Innovasjonsbehovet i små kommuner er ikke mindre enn i store. De små kommunene har akkurat samme krav og forventninger som store kommuner til å levere gode tjenester. De skal i samme grad drifte skoler, barnehager og sykehjem. De skal levere alt fra hjemmesykepleie til renovasjon.

Samtidig står de små kommunene overfor noen særskilte utfordringer, som å skaffe tilstrekkelig og rett kompetanse, opprettholde økonomisk bærekraft og møte et økt tjenestebehov, særlig innen helse- og omsorgssektoren. Behovet for innovasjon, ofte i form av nye løsninger på organisering og innhold i tjenester, blir derfor minst like stort i små kommuner i tiden fremover.

Men, små kommuner klarer ikke å utnytte de eksisterende virkemidlene for innovasjon, i like stor grad som de store kommunene. Telemarksforskning har studert små kommuners bruk av statlige innovasjonsvirkemidler. De konkluderer med at små kommuner sender færre søknader med mindre omfang. Et annet viktig funn er at de statlige virkemidlene som forvaltes regionalt (for eksempel av fylkesmannen), treffer de små kommunenes behov bedre. Det skyldes at de regionale aktørene kjenner kommunene, behovene og mulighetene bedre enn forvaltere på statlige nivå.

Stortingsmeldingen trekker frem at små kommuner med begrenset kapasitet til egen innovasjon, kan ha stor nytte av andres innovasjoner. Imidlertid kan løsninger utviklet for kommuner med høyt folketall være dårlig tilpasset små kommuner, og det kan være lettere å ta i bruk løsninger man har vært med å utvikle selv. Det ligger dessuten makt i å definere hvilke samfunnsutfordringer som krever innovative løsninger, og den makten må også små kommuner ha del i.

Det første tiltaket som meldingen burde ha lansert, men lot være, er derfor et regionalt virkemiddelapparat som hjelper de små kommunene med å utvikle innovative løsninger basert på egne utfordringer.

Stortingsmeldingen vektlegger samarbeidet med forskningsmiljøer og den positive betydningen det kan ha for innovasjon i offentlig sektor. Samtidig viser KS sitt innovasjonsbarometer at kun et fåtall av kommunale virksomheter faktisk samarbeider med forskningsmiljøer, og de små kommunene i mindre grad enn de store.

Meldingen peker på manglende erfaringer med forskningssamarbeid og søknadsutvikling som noen av årsakene til dette. Mens det finnes virkemidler for å mobilisere små- og mellomstore bedrifter til forskningsbasert innovasjon, for eksempel gjennom kompetansemegling, er det færre virkemidler rettet mot offentlig sektor.

Det andre tiltaket som meldingen burde ha lansert, men lot være, er derfor virkemidler til å mobilisere små kommuner til forskningssamarbeid.

Når meldingen nå skal behandles i Stortinget og følges opp av senere statsbudsjetter, er det avgjørende at Stortinget svarer på paradokset. Det er først når alle kommunene, også de små, får et virkemiddelapparat som er tilpasset sine behov, at alle kommunene får like muligheter til å bidra til en innovativ offentlig sektor.