Siden første sak om Kulturhavna ble publisert i media, har saken vakt stort engasjert. Kommunen setter pris på engasjementet. I forbindelse med stort engasjement kan påstander som gjentas mange ganger fort bli til en sannhet, selv om det ikke alltid er tilfelle. Dette innlegget skal avklare hensikten med planen, informere om prosessen så langt, og om videre prosess. Bakgrunnen for at arbeidet med Kulturhavna er satt i gang er:

1. Bodø havn ønsker å kartlegge mulighetene for å tilrettelegge og utvikle Fiskerhavna og Bodø gjestehavn.

2. Kommuneplanens arealdel sin målsetting om at det innenfor planperioden skal være en mer offensiv planlegging og bruk av Moloveien.

3. Bodø som kulturhovedstad i 2024.

Planen for Kulturhavna er et samarbeid mellom Bodø kommune og Bodø Havn. Planarbeidet har som mål å følge opp kommuneplanens arealdel ved å legge til rette for en bruk av Moloveien som et byrom der mennesker prioriteres fremfor bil.

Videre skal planen legge til rette for en utvikling av Fiskerhavna og forsterke dens posisjon i havna. Planen skal også bidra til å styrke Bodø gjestehavn og legge til rette for annen sjørelatert næringsvirksomhet. Småbåthavnen som driftes av Bodø Båtforening inngår i planområdet. Båtplassene berøres imidlertid ikke av planforslaget.

Forprosjektet

Det er utarbeidet et forprosjekt som kunnskapsgrunnlag for planarbeidet. Forprosjektet er utarbeidet av White arkitekter og KOHT arkitekter. Kostnadsrammen var på kr. 500 000. Konsulentene fikk i oppdrag å utarbeide forprosjektet etter at de vant en åpen anbudskonkurranse. Tildelingskriteriene var en kombinasjon av beste pris og beste kvalitet.

Gjennom forprosjektet ble det lagt stor vekt på medvirkning. Forprosjekt er dermed et produkt av arbeidsmøter med fiskerne og andre aktører på Moloen, grunneierne og næringsdrivende langs Moloveien, Bodø kommune og Bodø havn. Det ble holdt fire arbeidsmøter i denne prosessen.

Forprosjektet har beregnet kostnadene på alle de foreslåtte tiltakene til ca. kroner 151 mill. Bro, molo og bystrand er elementer fra forprosjektet som ikke er kostnadsestimert.

Forprosjektet viser hvordan fiskerhavna kan utvikles til å bli bedre for fiskerne som holder til her, og ikke minst hvordan det kan tilrettelegges for kommende generasjoner fiskere.

Tilrettelegging for fiskeri på Moloen er en av grunnpilarene i forprosjektet og reguleringsplanen. Det har vært premissgivende gjennom hele prosessen, og vil være det frem til vedtatt plan. Påstander om at planen har som intensjon å fortrenge denne næringen, er feil.

Forprosjektet er tilgjengelig på hjemmesidene til Bodø kommune.

Reguleringsplanen

Gjennom reguleringsplanen ser en på hvilke av tiltakene i forprosjektet som en ønsker å gjennomføre og hvilke som ikke tas med videre. Det er reguleringsplanen som bestemmer hvilken bruk det skal være i området.

Det ble varslet oppstart av regulering av Kulturhavna den 1.5.21, med frist for å gi innspill den 3.6. I forbindelse med oppstarten ble det holdt åpnet informasjonsmøte den 25.5. Det er kommet 21 innspill til planarbeidet som følges opp i behandlingen av planen og bidrar til planforslaget.

Det er stilt spørsmål om holdninger partiene har til kulturhavna. Arbeidet med reguleringsplanen er per nå en administrativ prosess. Rådmannen ved Byutvikling jobber frem et planforslag som vil bli sendt på høring. Planforslaget skal blant annet vise at alle innspill som til planoppstart er vurdert. Når planen er på høring, er det mulig å komme med merknader til planforslaget. Det skal holdes et nytt åpent møte der forslaget til reguleringsplan blir presentert.

Etter høring bearbeides planforslaget i forhold til merknader og sendes til politisk behandling. Det er først på dette tidspunktet at politikerne skal ta stilling til om planen skal vedtas eller