En mann, som jobber i Forsvaret i Bodø, ble forrige uke pågrepet og sik­tet for vold­tekt.

Ut fra sik­tel­sen skal man­nen ha be­gått over­gre­pet mot en an­nen for­svars­an­satt mann i 20-åre­ne i juni i fjor som­mer.

Man­nen ble løs­latt et­ter av­hør da­gen et­ter på­gri­pel­sen, for­di på­ta­le­myn­dig­he­ten ikke fant noen grunn til at be­vis kun­ne for­spil­les. Men po­li­ti­et et­ter­fors­ker nå den sik­te­de man­nen for fle­re and­re til­sva­ren­de for­hold.

– Det fore­lig­ger mis­tan­ke om sek­su­al­lov­brudd mot fle­re and­re navn­git­te for­nær­me­de, sier på­ta­le­le­der hos po­li­ti­et i Sal­ten, Bjar­te Wal­la.

Po­li­ti­in­spek­tø­ren opp­ly­ser til AN at for­hol­de­ne går til­ba­ke til 2016.

Fem fornærmede

Samtlige fornærmede – totalt fem personer – er alle etter det Avisa Nordland erfarer menn i 20-årene og kolleger av den siktede mannen.

– Har siktede erkjent straffskyld?

– Det foreligger ingen erkjennelse av straffskyld, svarer politiinspektøren.

Ifølge ham er politiet i en innledende fase av etterforskningen.

– Det gjenstår mye, blant annet i form av avhør, sier Walla.

Etter det Avisa Nordland vet er en rekke av dokumentene i saken klausulert.

Kjent med saken

Oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter opplyser at «Forsvaret ble kjent med saken gjennom flere varsel rett før jul.»

– Innholdet i varslingene var av en slik karakter at Forsvaret oppfordret melderne om å kontakte politiet, skriver Moen i en e-post til AN.

Han opplyser at Forsvaret i tiden etter dette har hatt dialog med politiet og bidratt til å få fram fakta i saken.

– Er siktede fortsatt i full jobb i Forsvaret?

– Umiddelbart etter at Forsvaret ble gjort kjent med varslene, kontaktet vi vedkommende og påla permisjon. Vedkommende er med andre ord ikke i arbeid per nå, svarer Moen.

– Har dette skjedd i arbeidstiden?

– Ut fra den informasjonen Forsvaret har tilgjengelig per nå har ikke de varslede hendelsene skjedd i arbeidstiden.

– Hvordan følger Forsvaret opp siktede og fornærmede?

– Forsvaret har dialog med de fornærmede som har vært i kontakt med oss i Forsvaret og den det er mottatt varsel på, og disse ivaretas med tilbud om oppfølging, svarer oberstløytnanten.

Vil ikke kom­men­te­re

Advokat Tor Haug er forsvarer for mannen.

– Jeg kan bekrefte at jeg bistår en person som er siktet for seksuallovbrudd. Min klient erkjenner ikke straffskyld. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere saken.

Kristin Fagerheim Hammervik er bistandsadvokat for én av de fornærmede. Hun ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

– Min kli­ent har ikke vært av­hørt, og jeg øns­ker der­for ikke å kom­men­te­re sa­ken.