Denne myten om den menneskelig natur har overlevd i hundrevis av år. Det har også vært vektlagt og understreket av våre prester, når de har framhevet menneskets onde natur og tilbøyeligheter.

I 1986 møttes et tjuetalls forskere fra 13 land i Sevilla, Spania, etter grundige drøftinger av forskningsresultater. Her ble det framlagt en erklæring om biologisk forut-bestemthet som ofte brukes for å rettferdiggjøre krig:

Konklusjonen fra Sevilla er at krig er en sosial konstruksjon. FN og en lang rekke organisasjoner innenfor legevitenskap, antropologi, psykologi og psykiatri har gitt sin tilslutning til The Seville Statement on Violence.

Det er altså vitenskapelig feil å si at vi har arvet en tendens til å føre krig fra våre forfedre, og vitenskapelig feil å si at krig er forårsaket av instinkt eller enkle impulser.

Dette er en fundamental ny vitenskapelig tenkning, som det er meget vesentlig å bringe videre, først og fremst til den oppvoksende generasjon. Denne kunnskapen og erkjennelsen vil radikalt kunne endre vår tenkning og våre redskaper for konfliktløsning. Og det innebærer grunnleggende endringer av vår forståelse av begreper som forsvar, trygghet og sikkerhet, samt hvordan vi innretter oss i forhold til våre naboer og naboland, andre kulturer og annerledes tenkende.

Når det slås fast at krig er en sosial konstruksjon, så innebærer det at vi snakker om en mentalitet eller tenkemåte som er lært, igjennom årelang påvirkning fra våre foreldre, lærere og oppdragere, og ikke minst fra representanter for de offentlige institusjoner og styringssystemer.

Sevilla erklæringen konkluderer: «Akkurat som krig begynner i menneskets sinn, begynner fred også i våre sinn. Den samme arten som oppfant krig er i stand til å finne opp fred. Ansvaret ligger hos oss alle.»

Vi kan hevde at det ultimate bevis for disse forskningsresultater, er at vi mennesker i all hovedsak holder fred, det blir færre og færre kriger, og – Vi hadde ikke overlevd som art om ikke samarbeid og fredelig samkvem sto sterkere enn det å krige!

Det er fortsatt mange og sterke krefter i våre nasjoner som holder fast ved den gamle og livsfarlige tenkemåte og som fungerer som «influencere» overfor de «veloppdragne» og de unge som er i støpeskjeen til å bli gode samfunnsstøtter.

Ledende statsmenn, generaler i og utenfor Nato, og profesjonelle soldater er paradoksalt nok fremmedgjort fra krigens tragiske virkelighet, pga. elektronikk, datastyring, fra fly, marinefartøyer, droner mv. Utøvelsen av selve voldshandlingene kan fortone seg som et spill, men realitetene er de samme som i alle historiske kriger.

Din mentalitet kan bli din skjebne, MEN den nye tenkning bringer fram en helt ny mentalitet: Når vi har forstått og tatt konsekvensene av den nye forskning, så fødes det et budskap om håp: Siden vold ikke er biologisk bestemt, kan det unngås.