Det er med stor bekymring jeg i debatten om kommunesammenslåing legger merke til at Høyre, Venstre, Ap og rådmannen har en særdeles defensiv holdning til å kunne drive Steigen videre som egen kommune, de har nærmest gitt opp og lever i en villfarelse om at bare det blir ja til sammenslåing vil «alle underskudd forsvinne og det straks komme balanse i budsjettene.

Nyheten til dem er at vi må komme frem til et budsjett i balanse de neste fire årene uansett hvordan utfallet blir, dette helt uten hjelp fra Bodø.

Dette er et krav som fylkesmannen vil kreve av oss hvis ikke blir vi satt under administrasjon og det har ikke hendt siden 1920-tallet i Kristiansund.

Hva skal vi gjøre?

Her må vi nok bruke mye tid til å finne de minst smertelige innsparingene innen alle avdelinger, men det vil være naturlig at helse og skole må stå for de største kuttene, da det er disse postene som utgjør størsteparten av kommunebudsjettet. Det vil få konsekvenser for brukerne i en eller annen form.

 Det er dermed ikke sagt at skoler eller avdelinger legges ned. Det eneste argumentet for sammenslåing ja-siden har er at vi som er folkevalgt ikke er i stand til å forvalte Steigens interesser i framtiden og det er der jeg er helt uenig med ja-fløyen.

Jeg har sagt meg villig til å stå på Senterpartiets liste ved valget for å kunne bidra med mine tanker og meninger om Steigens ve og vel ut ifra min politiske overbevisning, dette medfører også å måtte ta upopulære avgjørelser for å sikre en forsvarlig drift. Dette er selvsagt utfordrende og man må forvente å få svært direkte tilbakemeldinger fra dem det gjelder og det er en helt naturlig sak da enhver kjemper for sitt.

Så til mitt klare nei i kommunestrukturdebatten.

Først må jeg få uttrykke skepsis til Nullalternativets rødliste. Pkt. 1 Økonomi: Vi må få budsjettene under kontroll uansett og jeg er av den klare oppfatning at dette er gjennomførbart ut fra de rammene vi har i dag. Akkumulert underskudd kan vi få nedbetalt gjennom salg av aksjer eller at vi eventuelt får noe fra Havbruksfondet.

Jeg har også en forventning til bedre tider for Kommune-Norge etter neste stortingsvalg, det viser dagens massive motstand mot Høyres Sentraliseringsreform. Hvis vi likevel må gå til det skritt å legge ned tilbud for å få balanse i budsjettene de neste 4 årene, så faller argumentasjonen til ja siden bort og vi står igjen med veldig få gode argumenter for sammenslåing

Pkt. 2 Relevant kompetanse: Intensjonsavtalen legger vekt på at ingen skal sies opp fra sine stillinger, det betyr (regner jeg med) at det likevel må rekrutteres folk til stillinger i Steigen og så vidt meg bekjent blir ikke geografien endret ved en sammenslåing, så dette punktet holder ikke vann. Vi har gjort ansettelser i de senere år hvor godt kvalifiserte folk ikke har nådd opp, dette skulle tyde på at det til nå ikke har vært problemer i den retningen rødlisten antyder.

Pkt. 3 Tilstrekkelig distanse: Her er det en rekke eksempler på tvilsomme sammenblandinger mellom politikk og næring,(i Bodø og andre større steder), som lettere går under radaren pga. større distanse mellom folket de folkevalgte og administrasjon. Det er lettere å holde oversikt i en liten kommune når det gjelder næringslivsroller og politikk og jeg er helt sikker på at det ved tvil vil komme opp spørsmål om habilitet i Steigen både for administrasjon og politikere

Pkt. 4 Effektiv tjenesteproduksjon: Jeg er helt sikker på at de ansatte i Steigen er langt mer effektiv enn i større enheter, da ansatte her er nødt å være langt mere fleksible på tvers av fagfelt, slik at vi utnytter kapasiteten bedre. Det er også en fordel med tanke på å ha en bredere forståelse for saker gjennom hele organisasjonen.

Pkt 5 Funksjonelle samfunnsutviklingsområder. Steigen er den eneste fornuftige bo og arbeidsmarkedsregionen for folk som ønsker å bosette seg her og vi er i høyeste grad med på å utvikle denne gjennom offensiv satsing på næringsutvikling. Det vi mangler er kanskje flere byggeklare tomter. Muligheten for pendling med båt til Bodø er svært begrenset og vil være svært kostbart (ca. 400–500 kr pr. dag), med mindre en ikke har en kompetanse som er så spesiell at arbeidsgiver er villig til å betale. Legg heller til rette for ukependlere

Til slutt vil jeg minne folk på at arbeidsgiver avgiften kommer til å øke med 2,4 prosent ved sammenslåing og dette er meget uheldig for nyetablering og for å beholde etablerte arbeidsplasser i Steigen.

Bruk stemmeretten og Stem NEI! For Steigens fremtid.

Øystein Laxaa, leder Steigen Senterparti