Styreleder Knut J. Herland i Norsk Friluftsliv hevder at strandsonen i Norge bygges ned bit for bit. Tallenes tale viser at det faktisk er gitt færre dispensasjoner i 2018 enn i 2016 og 2017.

Les her: Nå må vi ta grep for å bevare kysten vår

Jeg har tiltro til at kommunene gjør en grundig vurdering i hver sak og at behovet for utbygging veies mot hensynet til landskap, naturmangfold, friluftsliv og kulturmiljø. Indre Oslofjord er noe annet enn Finnmark, som igjen er noe annet enn Vestlandet. Nettopp derfor er det viktig at det er de som sitter tettest på spørsmålene, nemlig kommunene, som faktisk bestemmer.

I 2008 ble det lovfestet et strengere vern av strandsonen. I 2011 ble det vedtatt statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Statistikken viser at antall byggetillatelser i strandsonen har gått jevnt nedover. Strandsonen er likevel under press, men det er en sammensatt situasjon med betydelige geografiske variasjoner.

Langt fra alle tillatelser i strandsonen gjelder ytterligere nedbygging. I kommuner med stort press på strandsonearealene, gjelder mange tillatelser mindre tiltak på allerede utbygde eiendommer.

Regjeringen er opptatt av å beskytte verdifulle områder. Vi er i gang med å revidere de statlige planretningslinjene for å tydeliggjøre hvilke hensyn som er viktig og ta og hvilket handlingsrom kommunene har for å tilrettelegge for eventuell utbygging.

I områder med lite press på arealene skal kommunen ha større handlefrihet til å planlegge for næringsutvikling og utbygging enn i områder med stort press på strandsonen. Men også i områder med lite press skal det foretas en avveining mellom utbyggingsønsker og hensynet til landskap, natur, friluftsliv og kulturmiljø. De nye statlige planretningslinjene skal vedtas i løpet av 2020, og vi håper på mange innspill når forslaget sendes på høring.

Miljødirektoratet har nylig laget en veileder om fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen – noe som er et viktig kommunalt virkemiddel for å verne om allemannsretten og sikre befolkningen muligheten til friluftsliv i strandsonen. Vi tror også at større kommuner vil bidra til en bedre planlegging i strandsonen og oppfølging av ulovligheter.

Kommunene skal i sin planlegging og dispensasjonsbehandling ivareta hensynet til nasjonale og regionale interesser i samråd med regionale myndigheter. Slik er dagens lovverk med på å sørge for at omfanget av utbygging i strandsonen reduseres.

Jeg har stor respekt for arbeidet Norsk Friluftsliv gjør, men i dette spørsmålet treffer de dessverre ikke mål. Tvert imot har det altså vært færre dispensasjoner de siste to årene, og antallet byggetillatelser i strandsonen går ned.