Kommunen går i minus, blir verre før året er omme

Hamarøy kommune hadde et regnskapsmessig merforbruk på 5,9 millioner kroner ved utgangen av august.