DET ER EN SKAM AT BUSSRUTETILBUDENE ER HELT ELENDIGE SOM KAN FØRE TIL NEDLEGGELSE AV BUSSRUTER!

Dette er et lokalt område der bussrutene og kollektivtransporten i Vesterålen er helt elendige som er i fare for å kan bli nedlagte. Det finnes andre lokale områder i Nordland Fylke der bussruter og kollektivtransporten har til felles med det elendige bussrutetilbudet i Vesterålen.

Bussruten på strekningen med rutenummer 18-846 (212) Sortland – Holmstad - Ytre Straumfjord i Vesterålen er under lavmål og enhver kritikk. I forbindelse med skoleåret kjører bussen fem ganger i uken, det vil si mandag-tirsdag-onsdag-torsdag og fredag helt fram til Ytre Straumfjord. Etter at skoleåret er slutt kjører bussen to ganger i uken i skoleferien, det vil si mandag og fredag fra og til Sortland - Sildpollen. Dette har vært slik i de siste 20 årene etter at skoleåret ved Holmstad skole er ferdig til sommeren.

Jeg og de andre passasjerene som reiste med bussen på strekningen Sortland-Holmstad-Sildpollen i skoleferien var misfornøyde med at bussen kjørte til og fra Sortland bare to ganger i uken. Vi kom frem til at det var ingen vits i å reise med buss på denne strekningen som reiste med bussen på denne strekningen. Bussruten var lagt opp slik at folk ikke skulle reise med buss. Folk valgte heller å reise med andre som kjørte med bil til og fra Sortland på grunn av dårlig rutetilbud på denne busstrekningen.

Avstanden mellom Ytre Straumfjord-Slottnes er ca 3 km og det er ingen bussforbindelse mellom Ytre Straumfjord-Slottnes. Dette medfører at folk som bor i dette området har ingen muligheter til å reise med buss fra Grønning, Slottnes, osv med den korteste veien til Sortland. Det er merkelig at Nordland Fylkeskommune ikke har sett nærmere på denne saken slik at bussene kunne ha vært mer utnyttet på denne strekningen slik at folk som bor i dette området får bedre muligheter til å reise med buss. Den egentlige årsaken er at Nordland Fylkeskommune konsekvent bruker samme bussruter i flere år uten endring på bussrutene. Bussrutene blir ikke lagt til rette for at folk som bor slike områder som dette ikke har muligheter til å reise med buss.

Nordland Fylkeskommune har en ting å gjøre og det er å tenke nytt når det gjelder utarbeidelse av bussruter. Grunnen til det er at passasjerer som reiser med buss har et annet reisemønster i de siste årene enn det som har vært i de tidligere årene. Det er på tide at Nordland Fylkeskommune må utarbeide et nytt forslag til en ny bussrute i dette nevnte området. Forslaget går ut på at det blir laget en ny bussrute der en buss dekker strekningene Melbu-Stokmarknes (Ytre), Stokmarknes-Slottnes, Slottnes-Ytre Straumfjord og Ytre Straumfjord-Holmstad-Sortland, og ikke med tre busser på disse nevnte strekningene som det gjøres nå. Dette vil føre til effektivisering og bedre utnyttelse av kapasiteten slik at driftsutgiftene og lønnsutgiftene blir mindre ved kjøring med buss på disse strekningene. I tillegg kunne det også vært lagt til rette for at denne bussen kunne brukes også til skolekjøring under skoleåret.

Disse nevnte strekningene er på en gjennomfartsvei som har videre bussforbindelser med andre busser som kjører på blant annet Fylkesvei 82, Fylkesvei 820 og Fylkesvei 821. Fylkesvei 82 gjelder strekningen Sortland – Melbu om Sortlandsundet, Fylkesvei 820 gjelder strekningen Sortland – Bø i Vesterålen og Fylkesvei 821 gjelder strekningen Sortland – Myre i Øksnes. Det er merkelig at det ikke er innført en bussrute som dekker disse strekningene på denne gjennomfartsveien. Jeg kunne ha forstått dette hvis det har vært en ende på denne veien, men det er ikke i dette tilfellet. Dette bussruteforslaget er et bedre alternativ for å kunne utnytte og effektivisere kapasiteten når det gjelder busskjøring på denne aktuelle strekningen Sortland - Holmstad – Sildpollen – Slottnes – Skagen – Stokmarknes - Melbu.

Grunnen til at jeg kommer med et forslag til en ny bussrute er at det medfører at flere vil reise med buss. I tillegg medfører til at det blir bedre kommunikasjon med andre busser. Det betyr også at det blir mindre antall busser og sjåfører som kjører på denne strekningen og at driftsutgifter til buss og lønninger til sjåfører blir reduserte. Sjåførene som eventuelt kjører buss på dette forslaget til ny bussrute på denne aktuelle strekningen får utnyttet kjøretidene sine bedre og de får også kjøre helt fram til endestasjon uten å at bussruten ble stykket opp. De slipper å vente i lang tid mellom bussrutene som de har gjort hittil til nå. Derfor er det sannsynligvis en grunn til at sjåfører som kjører buss i selskapet slutter å kjøre buss og begynner i en ny jobb når kjøreskiftet ikke blir lagt til rette på grunn av dårlig oppsett av bussruter. En eventuell forandring på denne nevnte bussruten ut i fra forslaget til en ny bussrute er det bare to busser som kjører bussrutene i begge retningene. Etter at bussrutene er sammenslått er det frigjort 4 busser slik at det er ikke nødvendig med 6 busser på begge retningene strekningene Sortland - Melbu om Sortlandsundet og Sortland – Melbu via Eidsfjord og Yttersiden av Hadseløya. Dette fører til at driftsutgiftene til buss og lønn til sjåførene blir reduserte, som igjen fører til et bedre resultat i årsregnskapet. Lønnsomheten blir bedre på grunn av dette og det blir også frigjort midler som kan benyttes til for eksempel nye investeringer av busser og andre kjøretøy. Personer som har kjennskap til økonomi, regnskap og skatt ser ut i fra dette forslaget at det vil føre til bedre lønnsomhet og økonomisk forsvarlig for Nordland Fylkeskommune.

Derfor er det grunn til at bussrutetilbudet opprettholdes under en forutsetning at det kan reduseres eller slå sammen et antall bussruter for å få et bedre bussrutetilbud til de som reiser med buss. Jeg har reist med buss flere ganger i måneden til og fra Sildpollen og Sortland, og i tillegg har jeg reist på lengre distanser som for eksempel Sortland og Bodø. De fleste gangene jeg har reist med buss har jeg kommet kontakt med andre passasjerer på bussen som har kommet med harde, rettere sagt harde og upassende meninger om bussrutetilbudet i lokalområdene og ellers omkring i Nordland er helt elendige når det gjelder skyss videre til bestemmelsesstedet. Jeg var enig i at det måtte gjøres noe med bussrutetilbudet for å unngå at bussruter blir nedlagt og kuttet ut på enkelte strekninger. Det kan være at enkelte av dagens bussruter har vært i bruk flere tiår uten at det har vært endringer til effektivisering av bussruter. En effektivisering av bussruter kan være nok at flere folk vil reise med buss og dermed kan det unngås at bussruter i verste fall kan bli nedlagte der det er størst behov for å reise med buss. Passasjerer som kommer med kritikk på bussrutetilbudet er det et tegn på at det bør gjøres noe med bussrutene slik at passasjerer som reiser med buss får bussrutetilbud i stedet for å måtte sitte på hos andre som kjører med bil. Dette gjelder også der prisene på bussbillettene på de lokale strekningene kunne ha vært lavere enn det som er i dag. Billettprisene kunne ha vært satt med ca en-tredel, det vil si ca 33 % kan det være nok til en økning i antall passasjerer som reiser med buss. Et alternativ er å innføre et bussrutetilbud med lavere billettpriser i en begrenset periode på to år. Dette kan være en riktig løsning for å unngå at busser slutter å kjøre på de strekningene som medfører nedlagte bussruter.

Det stilles også spørsmål om følgende bussruter 18-832 (220) Stokmarknes – Skagen - Slottnes,18-833 (223) Stokmarknes - Melbu (Ytre) og 18-846 (212) Sortland – Holmstad - Sildpollen om hvorfor det ikke har vært gjort noe med disse bussrutene tidligere slik at bussrutene kunne ha vært effektivisert og bedre utnyttet enn det har vært til nå. Det er ikke grunnlag til å komme med bortforklaringer at bussrutene som har vært uforandret i mange år fram til nå skal” fortsatt være uforandret i årene som kommer. Hvis det ikke tas hensyn til klagene fra passasjerene som klager på bussrutene vil det medføre ytterligere kutt i kollektivtransporten i Nordland. Kutt i bussrutene må være basert på at det er en forutsetning at kuttene må være forsvarlige og samtidig føre til en bedre utnyttelse og effektivisering av bussrutene i kollektivtransporten. Kan det også tenkes at årsaken til dette være at ansatte i Nordland Fylkeskommune ikke har kjennskap til lokalområdene der folk er helt avhengige av å reise med buss? Dersom det ikke kommer innspill og forslag fra passasjerer som reiser med buss kan Nordland Fylkeskommune ikke vite noe om rutetilbudet er bra eller dårlig. Konsekvensene kan bli til at bussruter kan bli nedlagte uten at Nordland Fylkeskommune har satt seg inn i forbindelse med å finne årsaker til nedgangen i antall passasjerer som reiser med buss for så deretter å ta avgjørelser feile grunnlag om bussruter skal opprettholdes eller nedlegges.